Sökning: "ensamvargsterrorist"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ensamvargsterrorist.

  1. 1. Breivik- bilden av en terrorist : en jämförelse mellan mediers och akademins förståelse av begreppet terrorism i fallet Anders Behring Breivik

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Thérèse Bennshagen; [2016]
    Nyckelord :qualitative content analysis; ensamvargsterrorist; ensamvargsterrorism; lone wolf terrorist; lone wolf terrorism; Anders Behring Breivik; terrorister; terrorism; terrorists; Utøja; kvalitativ innehållsanalys; media framing; mänskliga rättigheter; human rights; Social Sciences;

    Sammanfattning : Något som är det största hindret i arbetet mot terrorism är att vi inte kan nå kon-sensus om vad terrorism är och vilka som klassas som terrorister. Detta skapar stor förvirring inom både akademins tolkning av fenomenet men också inom me-dias rapportering av det. LÄS MER