Sökning: "ensemble bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ensemble bedömning.

 1. 1. Konsten att ge feedback I ensemble och till ensemblesångare - en kvalitativ studie om ensemblelärares arbete med feedback på estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Isabelle Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; ensemble; estetiska programmet; feedback; musikpedagogik; sång; utbildningsvetenskap assessment; educational science; high school; music education; vocals; music programme; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Under många år av studier inom musik har jag som sångare upplevt att jag sällan får samma konkreta feedback som andra instrumentalister i ensemblesammanhang. Många sångare med liknande erfarenheter verkar ha upplevt samma sak. LÄS MER

 2. 2. Att mäta konstnärliga värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :William Ljungblad; [2018]
  Nyckelord :Betyg; bedömning; musik; ensemble; likvärdighet; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Grades; assessment; music; equity; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine music teachers experiences with grading and assessment. In this qualitative study six active music teacher are interviewed and mainly focuses on the Swedish gymnasium course Ensemble with Choir. LÄS MER

 3. 3. Solo eller ensemble : En studie av musiklärares uppfattning av ensamarbetets betydelse för bedömning i musikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erik Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur sex stycken musiklärare uppfattar hur deras arbete med bedömning och betyg påverkas av att sällan eller aldrig ha någon ämneskollega att samarbeta med. Forskningsfrågorna som ställs är: På vilket sätt påverkas bedömning av att inte ha någon att diskutera/överlägga med? 
 Hur påverkas lärarnas bedömningsarbete av elevantalet? 
 På vilket sätt kan samarbete påverka yrkesutövningen? 
För att samla information i ämnet användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. ”Spelar man en jazzballad, så ska det inte låta dödsmetall” : En studie av hur musiklärare tolkar och tillämpar kunskapskrav i musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Joel Sjödin; [2016]
  Nyckelord :Bedömning; Musik; Kunskapskrav; Ensemble med körsång;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare forskning och skolverkets rapporter tycks det finnas en stor utmaning i skärpunkten mellan det som styrdokumentens kriterier språkligen förmår uttrycka, och de ämnesspecifika kvaliteter och kriterier som musiklärare enskilt, och som yrkeskår utifrån detta förväntas kunna formulera. Denna studies syfte var därför att undersöka hur musiklärare tolkar och tillämpar kunskapskrav i musikämnet. LÄS MER

 5. 5. ”Man behöver nästan ha ett fokusområde på skolan som är bedömning…” - En kvalitativ intervjustudie om hur ensemblelärare uppfattar och beskriver bedömning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anton Larsson; [2012]
  Nyckelord :assessment; ensemble; formative; assessment practice; approach to knowledge; motivation; bedömning; formativ; bedömningspraktik; kunskapssyn; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: "You almost need a focus area in school that is assessment...". LÄS MER