Sökning: "enspråkig"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet enspråkig.

 1. 1. Att tänka för att tala om rörelse på franska : en kontrastiv studie i hur svenska franskstudenter uttrycker spatial rörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Martin Olsson; [2020]
  Nyckelord :rörelsetypologi; rörelsesituation; V-språk; S-språk; manner salience; conflation pattern; franska; tvåspråkighet; psykolingvistik; spårkinlärning; motion typology; motion event; V-language; S-language; French; bilinguism; psycholinguistics; language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is well known within typological linguistics that the expression of motion is language-specific. In Swedish the manner of a motion is typically expressed in a verb while the path of motion is expressed in a satellite connected to the verb (S- languages), whereas, in French, typically the path of motion is expressed in the verb and the manner is omitted. LÄS MER

 2. 2. Språklig kommunikation i klassrummet : en undersökning om hur SFI-lärare ser på och använder flera språk än svenska i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Eriksson; [2020]
  Nyckelord :SFI; translanguaging; transspråkande; flerspråkighet; muntlig kommunikation i klassrummet; kodväxling; modersmålsundervisning; attityder till transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vad fem SFI-lärare har för attityder till användandet av flerspråkighet i undervisningen samt hur de använder sig av flerspråkighet i undervisningen. Ett begrepp som präglar studien är transspråkande, vilket innebär att flerspråkighet ses som en resurs i andraspråksinlärningen. LÄS MER

 3. 3. Kan man lära ut ett språk till ett barn - utan att själv kunna språket? : En studie om arbete med flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maria Holmquist; Emilia Wejlemark; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; språkutveckling; förskola; sociokulturellt perspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : Flerspråkiga barn utgör en växande andel av barnen i förskolan idag. Styrdokumenten, både skollag och läroplan, är tydliga med förskollärares uppdrag att främja språkutvecklingen av flerspråkiga barns modersmål, detta samtidigt som huvudmän inte alltid tillhandahåller modersmålsstöd. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet : för småbarn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Arlinda Dobreva; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; kommunikativa resurser; modersmål; lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Inledning Den svenska förskolan är inte längre monokulturell och enspråkig utan globaliseringsprocesser och en ökad migration har bidragit till att vi nu har en mångkulturell och mångspråkig förskola. Mångfaldskontexten innebär att förskolan står inför såväl nya utmaningar som nya möjligheter. LÄS MER

 5. 5. När flerspråkigheten blir en resurs. En studie om användningen av translanguaging på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linnéa Sandberg; [2019-06-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; flerspråkighet; translanguaging; kodväxling; översättning; språkintroduktionsprogrammet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker huruvida translanguaging förekommer på gymnasieskolans språkintroduktion, om den initieras av lärare eller elev samt hur eleverna ser på sina samlade språkliga resurser. Begreppet translanguaging är ett mångfacetterat begrepp som inbegriperflera språkliga praktiker och talar emot en enspråkig norm (Svensson, 2017:43f). LÄS MER