Sökning: "enspråkiga"

Visar resultat 6 - 10 av 84 uppsatser innehållade ordet enspråkiga.

 1. 6. Dynamisk bedömning av narrativ förmåga : - en jämförelse mellan flerspråkiga och enspråkiga barn i svensk förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Petra Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Mot bakgrund av att andelen flerspråkiga individer ökat i Sverige står logopeder som utreder språkstörning hos barn inför nya utmaningar. Traditionell statisk bedömning har visat sig missgynna flerspråkiga barn, som då ofta presterar sämre än sina enspråkiga jämlikar. LÄS MER

 2. 7. Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Svatava Nigutova; Anastasia Teterina; [2019]
  Nyckelord :literacity; empowerment; homework; parent involvement; translanguaging; litteracitet; empowerment; läxor; föräldrar i skolan; translanguaging;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en del av pilotprojektet ”Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever”. Projektet tar avstamp i forskning om läsning på ett andraspråk, inkluderande och flerkulturell undervisning samt samverkan mellan hem och skola kring läsläxor. LÄS MER

 3. 8. “Skillnad betyder att det kan vara en skillnad mellan en person och en annan person” En jämförelse mellan en- och flerspråkiga skolbarns definitioner av skolrelaterade ord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Julia Erlandsson; Tor Yhlen; [2019]
  Nyckelord :orddefinitioner; skolrelaterade ord; flerspråkighet; orddefinitionstest; lexikalt djup; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Orddefinitionsförmåga innebär förmåga att förklara vad ett ord betyder genom att använda andra ord. Orddefinitioner kan användas för att mäta lexikalt djup. Det saknas dock verktyg för bedömning av orddefinitionsförmåga. LÄS MER

 4. 9. Speciallärares och specialpedagogers arbete med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter på låg- och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Johansson; Liselotte Larsson; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; individ-; grupp- och skolnivå; läs- och skrivsvårigheter; samarbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta del av hur speciallärare och specialpedagoger på låg- och mellanstadiet beskriver sitt arbete med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån studiens syfte valde vi en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 10. Flerspråkighet-möjligheter och hinder i förskolan : En intervjustudie i hur förskollärare förhåller sig till barns flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ewa Lantz Dreshaj; Susanne Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förhållningssätt; förskola; multietniskt område; möjligheter och hinder; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; translanguaging;

  Sammanfattning : Den globalisering som pågår idag leder bland annat till att allt fler språk blir vanligare i alla världens länder. I Sverige idag har ca 25 % av invånarna utländsk bakgrund och ses som flerspråkiga. Förskolan är en viktigt del i barns lärande. 2017 var 84% av alla landets barn mellan ett till fem år inskrivna i förskolan 1. LÄS MER