Sökning: "enspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet enspråkighet.

 1. 1. Mikrostrukturell utveckling i narrativer hos sju- till nioåriga en- och flerspråkiga elever.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :My Engarås; Tilda Olling; [2019]
  Nyckelord :narrativ; mikrostruktur; enspråkighet; flerspråkighet; mikrostrukturella mått; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om mikrostrukturell utveckling i narrativer hos en- och flerspråkiga elever i åldrarna sju till nio år. Ett sekundärt syfte var att klargöra om det förekom skillnader i utveckling mellan en- och flerspråkiga elever över sju månaders tid. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens och textsamtalets betydelse för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Svefelt; Nathalie Vestergren; [2019]
  Nyckelord :enspråkighet; flerspråkighet; högläsning; språkutveckling; textsamtal; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att studera forskning som berör högläsningens och textsamtalets påverkan på enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling i årskurs F–3. Kunskapsöversikten utgår från frågeställningen: Vilken betydelse har högläsning samt textsamtal för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling? En systematisk sökningsmetod användes i eftersökningen av källor och utgångspunkten var kriterier gällande databaser, språk, sökord, publiceringsår, innehåll, ålder och publikationstyp. LÄS MER

 3. 3. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 4. 4. Do Bilinguals have More Cognitive Flexibility than Monolinguals?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Andreas Fajerson; [2017]
  Nyckelord :Bilingualism; Monolingualism; Cognitive flexibility; Task switch; Switch cost; Perseverative errors; Alternating Runs Task Switch Paradigm; Wisconsin Card Sorting Task.; Tvåspråkighet; Enspråkighet; Kognitiv flexibilitet; Skiften mellan uppgifter; Switch kostnad; Fasthållande fel; Alternating Runs Task Switch Paradigm; Wisconsin Card Sorting Task.;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to compare between bilingual and monolingual university students to examine if there was any difference regarding two aspects of cognitive flexibility: the switch cost and perseverative errors. It was hypothesized that bilinguals should have significantly reduced switch cost and perseverative errors than monolinguals. LÄS MER

 5. 5. "karékla betyder stol på svenska..." : En studie om pedagogers arbete med språkutveckling hos tvåspråkiga barn i mångkulturella förskolor.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Margreth Brunell; Anette Gåredfelt; [2017]
  Nyckelord :Mångkulturell; tvåspråkighet; språkutveckling; enspråkighet; modersmål;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate teachers’ experiences of children’s language development in multicultural preschools. The study included the following research questions: 1.How do teachers work  in multicultural preschools to help children with their language development; 2. LÄS MER