Sökning: "enspråksnorm"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet enspråksnorm.

 1. 1. Flerspråkighet och den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lantto; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; transspråkande; kodväxling;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att finna ett kunskapsunderlag för vikten av att alla lärare utvecklar sin ämnesundervisning genom att systematiskt arbeta med att integrera språk- och ämnesundervisning för flerspråkiga elever, d.v.s. att arbeta med språkinriktad undervisning. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : Förskollärares berättelser om förhållningssätt och dess uttryck i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefine Andersson; [2022]
  Nyckelord :andraspråk; disciplinär makt; flerspråkighet; förskola; modersmål; normkritiskt perspektiv; social praktik; social rättvisa; undervisning; transspråkande;

  Sammanfattning : I takt med samhällsutvecklingen möter och möts allt fler flerspråkiga barn i förskolan och språk- och kunskapsutveckling utgör idag samhällsaktuella debatter. Föreliggande studie syftar till att undersöka hur förskollärare uppfattar och förhåller sig till flerspråkighet, samt hur de beskriver att de bedriver undervisning i relation till fenomenet – för att medverka till flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling i enlighet med en likvärdig utbildning. LÄS MER

 3. 3. ”Här pratar vi svenska!” : En kvalitativ studie av flerspråkiga elevers upplevelser av skolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Ljunggren; [2021]
  Nyckelord :Swedish language teaching; multilingualism; identity; upper secondary school; languaging; undervisning; svenska; flerspråkighet; identitet; gymnasiet; språkande;

  Sammanfattning : Syftet med följande undersökning är att ge ett kunskapsbidrag om flerspråkiga elevers upplevelse av sin språkliga identitetsutveckling i samspel med skolans svenskundervisning. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: (1) Hur upplever flerspråkiga elever att deras språkande uppfattas inom ramen för svenskundervisningen? och (2) Hur upplever flerspråkiga elever att deras språkliga identitet påverkas av svenskundervisningens förhållningssätt till språkande? Undersökningen har en positionsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. "Vi har inte samma språk men vi kan förstå varandra i alla fall" : En intervjustudie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med icke-verbal kommunikation i flerspråkiga förskolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogik; Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Emma Norman; Malin Servin; [2019]
  Nyckelord :icke-verbal kommunikation; flerspråkighet; förskola; enspråksnorm; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Den ökade internaliseringen som lyfts i läroplanen för förskolan innebär att förskolan är en arena där många olika kulturer möts. Denna mångfald ställer höga krav på de som är verksamma inom förskolan. Statistik från 2017 visar att 5% av alla barn som vistas i förskolan är nyinvandrade. LÄS MER

 5. 5. Lärares förhållningssätt till flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2015]
  Nyckelord :flerspråkighet; lärarprofessionen; sociala relatio;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares förhållningssätt till flerspråkiga elever. Detta har gjortsutifrån frågeställningarna: • Vad innebär flerspråkighet i skolan idag? • Hur möter lärare flerspråkiga elevers erfarenhet och vad har de för förväntningar på dem? • Hur upplever lärare sin kompetens att hantera flerspråkighet?Undersökningen är gjord med kvalitativ ansats utifrån fokusgrupper med lärare som undervisar i grundskolansstadier 1-3 samt 4-6. LÄS MER