Sökning: "enstegstätad fasad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden enstegstätad fasad.

 1. 1. Ansvarsfördelning vid fastighetsförvärv – Riskkonstruktioners betydelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hava Shahgiriiva; Artemiz Eskafi; [2019]
  Nyckelord :Real esate; Risk construction; Fastigheter; Riskkonstruktion;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ett antal byggnadskonstruktioner som benämns som riskkonstruktioner. Dessa är specifika byggnadstekniker som kan orsaka fel i byggnad i form av fukt-, lukt-, och mögelproblem. Enstegstätad fasad, platta på mark och krypgrund är exempel på riskkonstruktioner. LÄS MER

 2. 2. Fuktproblem i putsade fasader : Enstegstätade ytterväggar utsatta för slagregn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Tell; Oskar Jansson; [2016]
  Nyckelord :exterior insulation finishing system; damp; pelting rain; plaster; outer wall; cellular plastic; mineral wool; enstegstätad; oventilerad; fukt; slagregn; puts; fasad; cellplast; mineralull;

  Sammanfattning : One purpose of this work was to examine if a modification of the exterior insulation finishing system can lower the number of outer walls damaged by damp. The modification is the cut of the cellular plastic which is 45 degrees instead of a horizontal cut. LÄS MER

 3. 3. Felansvar vid skador på grund av enstegstätade fasadkonstruktioner – därtill om felansvarets utformning utifrån ett rättsekonomiskt analysperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Holm; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; fastighetsrätt; rättsekonomi; konsumenträtt; civilrätt; enstegstätade fasadkonstruktioner; konsumententreprenader; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1990-talet och fram till 2007 uppfördes uppskattningsvis 15 000 – 30 000 byggnader med en så kallad enstegstätad fasadkonstruktion. Konstruktionen innebär att husfasaden byggs i ett enda stycke, utan mellanliggande fuktdränerande luftspalt. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingsfel vid småhusbyggande - vem bär ansvaret?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Lassen; [2013]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; avtalsrätt; civilrätt en. private law ; entreprenadrätt en. Construction contract law ; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; konsumenträtt en. consumer law rättsvetenskap en. law ; utvecklingsfel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda vem som skall bära ansvaret för sk utvecklingsfel vid småhusbyggande. Kan beställaren/köparen i alla lägen för-vänta sig ett felfritt hus? Utredningen är baserad på traditionell rättsdogmatisk metod. LÄS MER

 5. 5. Konsultens ansvar för skada på byggnad med oventilerad fasad

  Master-uppsats, Rätt och rättsfilosofi; Filosofiska fakulteten

  Författare :Kalle Alm; [2012]
  Nyckelord :konsultansvar; enstegstätad fasad; ABK 09;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har fler och fler svenska byggnader drabbats av fuktskador som en följd av att byggnaderna har uppförts med den så kallade enstegsmetoden. Vid undersökningar som har gjorts av fasaden efter det att skadorna uppmärksammades, har det funnits att fasadkonstruktionen i sitt utförande blir mycket känslig för fukt. LÄS MER