Sökning: "entreprenöriellt lärande definition"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden entreprenöriellt lärande definition.

 1. 1. Entreprenöriellt förhållningssätt och lärande : Ett sätt att stimulera kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Svetlana Catibusic; [2018]
  Nyckelord :entreprenörskap; entreprenöriellt förhållningssätt; entreprenöriella förmågor; entreprenöriellt ledarskap; entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2017) bör eleverna lära sig entreprenörskap och utveckla entreprenöriella förmågor, ta mer ansvar för eget lärande och livsföring i syfte att bli mer motståndskraftiga och bättre förbereda att möta de skiftande och ständigt växande anställningskraven. Därför är det viktigt att ta reda på hur detta kan åstadkommas och om det går att uppnå genom skolundervisning som präglas av entreprenöriellt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Det entreprenöriella fritidshemmet - ett långsiktigt lärande : En kvalitativ studie om hur några fritidslärare förhåller sig till entreprenöriellt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Annie Steen; Josefine Eriksson; [2017]
  Nyckelord :skola; entreprenörskap; entreprenöriell; företagsam; lärande; förmåga; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur några fritidslärare talar om begreppet entreprenöriellt lärande samt hur de talar om hur de kan främja entreprenöriella förmågor hos eleverna vilket även motsvarar studiens frågeställningar. Studien är en kvalitativ undersökning där två intervjuer gjordes med verksamma fritidslärare som vi fick kontakt med genom vår verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörskap Hur undervisar lärare entreprenörskap vid gymnasieskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marie Fherm; [2015-03-23]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Gymnasieskolan; Samhällsutveckling;

  Sammanfattning : GY11 uttalar vikten av att arbeta med entreprenörskap på gymnasiet. På Ekonomiprogrammet ligger det uttryckt i examensmålen att det ska vara ett obligatorium. Ämnet ”entreprenörskap” har en teoretisk, politisk och en praktisk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Tre nyanser av entreprenörskap : En jämförande studie mellan tre grundskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Jannice Karlsson; Emma Lampret; Susanna Ringkvist; [2013]
  Nyckelord :entreprenörskap; jämförande undersökning; entreprenöriellt förhållningssätt; entreprenöriellt lärande; fyrfältsmodell; undervisningsideal;

  Sammanfattning : BakgrundEntreprenörskap är ett svårdefinierat begrepp. Entreprenörskap handlar om att individen ska utgå från sina förutsättningar och idéer för att skapa en handling. Det finns delade meningar om varför entreprenörskap har uppmärksammats i skolans värld. LÄS MER

 5. 5. Drama och entreprenörskap. Det entreprenöriella lärandet i dramaundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Charlotte Birgersson; [2010]
  Nyckelord :Drama; Entreprenörskap; Entreprenörskap i skolan; Entreprenöriellt lärande; GY11;

  Sammanfattning : Denna studie har som övergripande syfte att utifrån hur tre lärare beskriver sin dramaundervisning undersöka om det bedrivs entreprenörskap på dramalektionerna i skolan. För att få svar på mina frågor använde jag mig av kvalitativa intervjuer och intervjuade tre verksamma dramalärare inom gymnasieskolan. LÄS MER