Sökning: "entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet entreprenörskap.

 1. 1. Socialt entreprenörskap och entreprenöriellt lärande : Hållbara förhållningssätt för skolan; och för framtiden - Elevers erfarenheter utifrån ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anette Onn; [2017]
  Nyckelord :Entrepreneurial learning; Inclusion; Relational perspective; Special Needs Education; Social entrepreneurship; Entreprenöriellt lärande; Inkludering; Relationellt perspektiv; Socialt entreprenörskap; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate pupils’ experiences of social entrepreneurship and entrepreneurial learning in upper secondary school, from a relational Special Needs Educational perspective. How pupils’ in difficulties are affected, and benefit from social entrepreneurship and entrepreneurial learning is of particular interest as well as how these approaches can be related to inclusive education. LÄS MER

 2. 2. Jämställdheten och det underförstådda problemet : En studie av strategier för regional jämställd tillväxt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Boström; [2017]
  Nyckelord :Gender equality; Carol Bacchi; problem representation; governmentality; Chantal Mouffe; discourse theory; entrepreneurship; Jämställdhet; Carol Bacchi; problemrepresentation; governmentality; Chantal Mouffe; diskursteori; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera hur jämställdhet fylls med innehåll i regeringens nationella strategi för regional hållbar tillväxt och attraktionskraft perioden 2015–2020 och handlingsplaner från tre valda regioner som alla ingår i projektet ”regional jämställd tillväxt”, samt vilka effekter det får för möjligheten att politisera kön. Detta görs utifrån Carol Bacchis metodologi för policyanalys som heter ”What’s is the problem represented to be?” Även den tidigare Alliansregeringen har drivit liknande projekt, men studien avgränsas till den nuvarande regeringens strategi. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar designande och tillverkande egenföretagare inom textilbranschen att driva sina verksamheter? : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emmelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :entreprenöriell motivation; motivationsfaktorer; entreprenörskap; egenföretagare; kreativa näringar; textilbranschen;

  Sammanfattning : Idag är det många fler i Sverige som startar företag än tidigare. Samtidigt kan det också vara svårt att livnära sig på egenföretagande, bland annat då företag beskattas hårt i Sverige, vilket kan minska incitamenten. LÄS MER

 4. 4. Bildningsideal och bildningsdidaktiska förutsättningar i en mål- och resultatstyrd skola : En kvalitativ idéanalys av Lgy11

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Blomkvist; [2017]
  Nyckelord :Bildning; mål- och resultatstyrd; Lgy11; idealtyper; bildningsdidaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar bildningsideal och bildningsdidaktiska förutsättningar i läroplanen för gymnasieskolan 2011, en läroplan som i läroplansforskning benämns som mål- och resultatstyrd. Den mål- och resultatstyrda skolan, med ämnesplaner med konkretiserat innehåll och mätbara mål som ska kunna avläsas på förhand innan utbildningen påbörjats, är en utveckling bort från den klassiska bildningstankens fria förhållningssätt och den hermeneutiska bildningstraditionens idé om en förbehållslös bildningsresa. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörernas gymnasieskola : En kritisk diskursanalys av värdeord i gymnasieskolors informationstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Oskar Bernövall; [2017]
  Nyckelord :critical discourse analysis; buzz words; Norman Fairclough; upper secondary school; entrepreneur; kritisk diskursanalys; Norman Fairclough; gymnasieskolan; värdeord; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se hur två diskurser, marknadsdiskurs och skoldiskurs, konstrueras i gymnasieskolors informationstexter. Dels genom värderingar, dels genom hur eleverna framställs. Texterna är tagna från skolornas hemsidor. LÄS MER