Sökning: "envägskommunikation i vården"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden envägskommunikation i vården.

 1. 1. Specialistsjuksköterskors upplevelse av SBAR som rapporteringsverktyg

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Jessica Johansson; Jeanette Bergkvist Jansson; [2012]
  Nyckelord :communication; structure; advantages; disadvantages; SBAR; kommunikation; struktur; fördelar; nackdelar; SBAR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid överrapportering används oftast envägskommunikation där informationen utgår från en person och tas emot av en annan, utan möjlighet till att ställa följdfrågor. Bristande kommunikation inom vården är idag en stor bidragande faktor till feltolkningar, missförstånd och att viktig information kan gå förlorad. LÄS MER

 2. 2. Empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter - en systematisk litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Katarina Håkansson; Christine Ladelfa; [2009]
  Nyckelord :empowerment; envägskommunikation; maktfördelning; maktobalans; patientcentrerat förhållningssätt; samarbete;

  Sammanfattning : Empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt är i högsta grad aktuellt eftersom det idag läggs ett allt större ansvar på patienterna vad gäller delaktighet i utformandet av den egna vården och omvårdnaden. Syftet med denna litteraturstudie är därmed att undersöka empowerment och ett patient centrerat förhållningssätt i mötet mellan sjuksköterskor och patienter. LÄS MER