Sökning: "envägskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet envägskommunikation.

 1. 1. Hållbarhetsredovisningens framtid Hur svenska företag kommunicerar sina hållbarhetsaktiviteter via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Malmberg; Carl Ershag; [2020-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte : Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen av hur svenska företagkommunicerar sina hållbarhetsaktiviteter till sina intressenter via sociala medier.Metod : Vi har utfört manuella sökningar med utvalda nyckelord på Vattenfall AB:soch H & M Hennes & Mauritz AB: s (H&M) webbplatser och sociala medier, för attidentifiera relevanta sökträffar. LÄS MER

 2. 2. Med anledning av covid-19 : En kvantitativ studie om svenska kommuners kriskommunikation under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Nilsson; Signe Rolfhamre; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; covid-19; Facebook; SCCT; storytelling;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka hur svenska kommuner har använt Facebook som kanal i sin kriskommunikation under en kritisk fas av pandemin covid-19. En kvantitativ innehållsanalys har gjorts på totalt 20 kommuner i Sverige. Urvalet har varit de, till befolkningsmängd sett, tio största och tio mindre kommunerna. LÄS MER

 3. 3. Matematikundervisning i en kommunikativ miljö : En systematisk litteraturstudie om förhållandet mellan en kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ivana Filipovic; Marta Krzyzanowska; [2020]
  Nyckelord :Språk; kommunikation; interaktion; matematik; matematikundervisning; grundskola; lärande; matematiskt språk och resonemang.;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att problematisera förhållandet mellan en kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande. I studien undersöks även hur vi, lärare kan forma undervisningen för att möjliggöra ett kommunikativt samspel i ämnet matematik där eleven får föra och följa matematiska resonemang i en kommunikativ klassrumsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Kan du förklara hur du tänkte? : En kumulativ studie om matematiska resonemang och vilket sätt de bidrar till lärande i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Arbete i grupp; Diskussioner; Lärande; Resonemang; Samtal; Tal i bråkform; Tallinjen;

  Sammanfattning : Tal i bråkform anses som ett arbetsområde som både lärare anser är svårt att lära ut och eleveratt lära, särskilt när det är i kombination med en tallinje. Forskning visar att mycket avmatematiken framförs via envägskommunikation, oftast genom lärare till elev. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan skolan och socialtjänsten : En studie om pedagogen och skolans rutiner kring orosanmälan samt samverkan med socialmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Bäckström; Ida Sandberg; [2019]
  Nyckelord :cooperation; notification of concern; routines; school; social services; survey.; enkätstudie; orosanmälan; rutiner; samverkan; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : I förskoleklassens, grundskolan och fritidshemmets gemensamma läroplan benämns inte den anmälningsplikt som råder (Skolverket, 2018). Detta trots att det specificeras i kap. 14 i Socialtjänstlagen (2001:453) att yrkespersoner inom skolverksamhet är skyldiga att anmäla vid misstanke att ett barn far illa. LÄS MER