Sökning: "enviromental certification of buildings."

Hittade 1 uppsats innehållade orden enviromental certification of buildings..

  1. 1. Ekonomiska drivkrafer och miljövänliga fastigheter : Kvalitativ studie om varför företag i Umeå bygger miljövänligt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Tobias Ottosson; Carl Norrman; [2018]
    Nyckelord :Institutional theory; Stakeholder theory; CSR; enviromental certification of buildings.;

    Sammanfattning : Samhället idag står inför stor miljöpåfrestning vilket lett till en allt större medvetenhet kring miljöfrågor. Således blir det viktigare för företagen att hänga med i samhällets efterfrågan och integrera miljön mer i verksamheten. LÄS MER