Sökning: "environmental code"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden environmental code.

 1. 1. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 2. 2. Geografiundervisning som sätter klimatnödläget i centrum : En kvalitativ studie om ämnes- och läroplanens aktualitet gentemot vetenskaplig forskning om miljö- och klimatundervisning i gymnasiekursen geografi 1

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Sand; [2024]
  Nyckelord :Geografisk ämnesdidaktik; Kritisk diskursanalys; Ämnes- och Läroplan; Läroplansteori; Aktörer; Hållbar utveckling; Klimat- och Miljöundervisning; ESD; Hegemoni; Inställning; Klimatnödläge; Antropocen;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and analyse the knowledge gap between the Swedish high school and geography syllabus, on one hand, and scientific research on the other. This study is emphasizing on the need for a future-oriented approach in the Swedish curriculum, which is needed to address future challenges. LÄS MER

 3. 3. Kyrkogårdarnas gröna kulturarv i den hållbara stadsutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rasmus Eriksson Lantz; [2023]
  Nyckelord :grönt kulturarv; lagstiftning; skadegörare; sjukdomar; rekreation;

  Sammanfattning : Grundat på litteratur och intervjuer dras slutsatsen att en förändring måste ske om vi ska säkerställa kyrkogårdars gröna kulturarvs kulturhistoriska uttryck för framtida generationer. Detta då det finns tillvägagångssätt för att möta de problem och hot som detta står inför. LÄS MER

 4. 4. Analysing the effects of 24/7 Carbon-free Energy procurement strategies on the electricity system : Case Study of commercial and industrial sector in the Netherlands

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NINA JABŁOŃSKA; [2023]
  Nyckelord :24 7 Carbon-free Energy; carbon accounting; corporate electricity procurement; Energy Attribute Certificates; hourly matching; the Netherlands.; 24 7 kolfri energi; koldioxidredovisning; företagens elupphandling; energiattributcertifikat; timmatchning; Nederländerna.;

  Sammanfattning : Considering the growing importance of the electricity sector in the worldwide decarbonisation efforts, as well as large volumes of energy consumed by the commercial and industrial (C&I) sector, corporate power procurement is found to be a significant contributor to building a net zero economy. Within this topic, hourly matching of carbon-free electricity supply with demand, or 24/7 Carbon-free Energy (24/7 CFE), is identified as a next-generation power procurement framework, with growing interest from a wide range of stakeholders in the energy sector and benefits backed by robust research evidence. LÄS MER

 5. 5. How Venture Capital Could Use Large Language Models to Screen Sustainability Impact Startups

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Måns Vilhelm Tivenius; Karl-Gustav Elf; [2023]
  Nyckelord :Large Language Models; Venture Capital; Impact Investing; Prompt Engineering; GPT-4; ChatGPT; Impact; Sustainability; Artificial Intelligence; Startup success; Impact startup; Impact measurement; Screening; AI for good; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study investigates the potential of large language models (LLMs), such as ChatGPT, to aid venture capitalists in the screening of startups that maximize sustainability impact. To determine the scope that maximizes impact for venture capitalists' and to identify effective screening criteria, the study utilized theoretical research and interviews. LÄS MER