Sökning: "envisioning litterary interpretation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden envisioning litterary interpretation.

  1. 1. Elevers litterära föreställningsvärldar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Elisabeth Andersson; [2010]
    Nyckelord :envisioning litterary interpretation; teching literature; fables; föreställningsvärldar; boksamtal; litteraturundervisning; sagor;

    Sammanfattning : .... LÄS MER