Sökning: "epigenetisk nedärvning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden epigenetisk nedärvning.

  1. 1. Epigenetiskt arv

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

    Författare :Moa Lindell; [2019]
    Nyckelord :epigenetik; epigenetisk nedärvning; epigenetiska mekanismer;

    Sammanfattning : Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Det som styr vilka gener som uttrycks och får effekt på fenotyp har studerats av forskare sedan 70-80-talet. LÄS MER