Sökning: "epistemologi ontologi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden epistemologi ontologi.

 1. 1. Anden och Visheten : We declare Gods wisdom, a mystery...

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Karin Synnerman; [2023]
  Nyckelord :Paul; Visheten; Anden; Salomos Vishet; Vishetstraditionen; Personifikation; Första Korinthierbrevet; Judisk Epistemologi; Judisk Ontologi;

  Sammanfattning : The central theme in 1 Cor 2:6-16 is wisdom and spirit, sophia and pneuma. The word wisdom occurs 16 times in 1 Cor 1-3, and this is the first time the concept is central in a passage in the New Testament. Paul is talking about the mysterious wisdom from God. He addresses the theme because Corinthians are obsessed with wisdom. LÄS MER

 2. 2. Kulturstyrning som hjälpande hand : En fallstudie om hur en verksamhet inom privat vård och omsorg arbetar med värderingar, symboler och gruppering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Eddy Tshimanga Mbikayi; Diego Egaña Torrejon; Kasper Berglund; [2023]
  Nyckelord :Organizational culture; Cultural management; value-based control; symbol-based control; clan control; Kulturstyrning; fallstudie; värderingar; symboler; gruppering; klanstyrning; värdebaserad; symbolbaserad; ontologi; epistemologi; hem; vård; hvb;

  Sammanfattning : En fallstudie på det privata vårdföretaget Hem och Vård som egentligen heter något annat på grund av anonymisering syfte. Hem och Vård är ett vårdföretag som har gruppbostäder för människor med funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Marx, marxism och vetenskaplig realism : metodologi bortom naturalism vs. konstruktivism

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Nordström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Uppsatsens forskningsproblem är vilken metodologisk tradition som Karl Marx kan placeras i. Forskningsfrågan lyder: är Karl Marx’ metodologi naturalistisk, konstruktivistisk eller kan den inte placeras i endera? Dess metod är kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Idé och verklighet : En komparativ studie av det ontologiskagudsbeviset hos S:t Anselm av Canterbury ochRené Descartes

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Forss; [2022]
  Nyckelord :Anselm; Descartes; philosophy of religion; ontology; metaontology; epistemology; arguments for the existence of God; metaphysics; comparative analysis.; Anselm; Descartes; religionsfilosofi; ontologi; metaontologi; epistemologi; gudsbevis; metafysik; komparativ analys.;

  Sammanfattning : This essay consists of a comparative study of the ontological argument for the existence of God asformulated by St. Anselm of Canterbury and René Descartes. The comparative analysis itselfconsists of two parts. LÄS MER

 5. 5. Så används ledarskapsstilar under Corona-pandemin: : En kvalitativ studie om ledares upplevelser av vilka faktorer av samhället, organisatoriskt, individuellt och kulturellt som påverkar ledarskapsstilen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emma Stolpe; Erika Jivén; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap och ledarskapsstilar; Corona-pandemin; Faktorer;

  Sammanfattning : Corona-pandemin är en smittsam sjukdom som har drabbat världen hårt. Det här har inneburit olika utmaningar för samhället, organisationer, individer och ledare. Organisationer har fått förändra sina arbetssätt vilket har inneburit att ledarskapet även har behövt förändras. LÄS MER