Sökning: "erfarenhetsbaserat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden erfarenhetsbaserat lärande.

 1. 1. Vanligaste utflykten för fritidshemmet? - faktorerna bakom valen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Belinda Lundström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :erfarenhetsbaserat lärande; formellt lärande; fritidshem; icke-formellt lärande; informellt lärande; utflykt; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Utflykter är tillfällen då elever kan få uppleva olika miljöer och sammanhang. Denna studie vill undersöka vilka faktorer som enligt fritidshemslärare kan påverka när fritidshem väljer att göra olika utflykter. LÄS MER

 2. 2. Praktik inom högre utbildning : En kvantitativ studie om praktikens betydelse för erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bea Böröczki; [2019]
  Nyckelord :praktik; teori; erfarenhetsbaserat lärande; anställningsmöjligheter; beteendevetare; beteendevetenskapliga programmet; högre utbildning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka praktikens betydelse för erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare, inom högre utbildning. Studiens teoretiska utgångspunkt är erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER

 3. 3. Kunskapens former inom entreprenörskap : En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :John Virdeborn; Patrick Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :ensamföretagare; entreprenör; informell kunskap; formell kunskap; erfarenhetsbaserat lärande; självlärande; lärstilar; arbetsområden;

  Sammanfattning : I denna uppsats står egenföretagare i fokus. Med hjälp av David A. Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande riktas särskild uppmärksamhet mot de kompetenser, erfarenheter och informella kunnande som ett urval egenföretagare uppfattar som viktiga för en framgångsrik verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av aktivitetsbaserade arbetssätt - En intervjustudie med fokus på medarbetarnas lärande i en arbetsuppgiftsförändring. : En kvalitativ studie baserad på medarbetares uppfattningar av hur och vad dem lärt sig i en arbetsuppgiftsförändring till en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sabina Larsson; [2018]
  Nyckelord :medarbetare; erfarenhetsbaserat lärande; aktivitetsbaserade arbetssätt; inlärningsstrategier; arbetsuppgiftsförändring; förmågor;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter i en arbetsuppgiftsförändring. Syftet med studien var att öka förståelsen för medarbetarnas egna uppfattningar om lärandet i en arbetsuppgiftsförändring, som har utvecklats i förhållande till en organisationsförändring till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Rätt person på fel plats : En kvalitativ studie om rekryterares upplevda bedömningsproblematik i rekryteringsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Erlandsson; Gusatv Warelius; [2018]
  Nyckelord :rekrytering; bedömning; bedömningsproblematik; objektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilken bedömningsproblematik rekryterare upplever vid bedömning av sökande. Fyra intervjuer genomfördes med rekryterare på två olika sjukhus, för att kunna besvara problemformuleringen: Vilken bedömningsproblematik anser rekryterare kan uppstå vid rekryteringar? Det empiriska materialet analyserades genom en tematisk analys och jämfördes sedan med tidigare forskning samt Peter Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER