Sökning: "erfarna socialsekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden erfarna socialsekreterare.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur nya och erfarna socialsekreterare påverkas av det emotionella lönearbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Izabella Yemortaji; Sarah Ahmed Japara; [2021-02-12]
  Nyckelord :emotioner; nya socialsekreterare; erfarna socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; copingstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med en jämförande ansats undersöka hur nya respektive erfarnasocialsekreterare upplever och hanterar den emotionella påverkan som uppstår i deras arbete.Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod, där det empiriska materialet har inhämtatsgenom den semistrukturerade intervjumetoden. LÄS MER

 2. 2. Våga se och agera : en deskriptiv studie om våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Abeline Benie; Kelly Ndayimishiye; [2020]
  Nyckelord :Våld; kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning; utsattheten; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Enligt forskning löper kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning högre risk att utsättas för våld i nära relation. Syftet med denna kvalitativa studie är att få kunskap om och belysa hur de yrkesverksamma hanterar våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på intellektuella funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. ”Makten visar sig redan vid den första foten man sätter i receptionen, då man kliver in på vår planhalva” : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare inom försörjningsstödsenheten upplever att deras yrkesroll och maktposition påverkar mötet med klienter.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Josefin Cakar; Khaton Barkho; [2019]
  Nyckelord :social worker; social assistance; power; client meeting; discretion; laws and guidelines; socialsekreterare; försörjningsstöd; makt; klientmöte; handlingsutrymme; lagar och riktlinjer;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur socialsekreterare på försörjningsstödsenheten upplever att deras yrkesroll och maktposition kan ha en påverkan på mötet med klienter. För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att genomföra fem kvalitativa intervjuer med erfarna socialsekreterare som arbetar på försörjningsstödsenheten. LÄS MER

 4. 4. "Att hitta en nivå där man möts" : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares tankar och erfarenheter av att skapa goda relationer med föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Martin Sigblad; Ida Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :socialsekreterare; socialtjänst; föräldrar; orosanmälan; relationsskapande; god relation;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte har varit att belysa erfarna socialsekreterares tankar och erfarenheter av hur en god relation skapas i inledningen av utredningsprocessen när klienten kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Vidare har avsikten varit att identifiera vad som kännetecknar en god relation mellan erfarna socialsekreterare och föräldrar och hur socialsekreterarna kommit fram till sina strategier och förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Att vara kvar när alla andra flyr : En intervjustudie med erfarna socialsekreterare om copingstrategier och organisatoriska villkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Fanny Viger; Marcus Haglund; [2017]
  Nyckelord :turnover; social workers; workload; coping; sense of coherence; personalomsättning; socialsekreterare; arbetsbelastning; coping; KASAM;

  Sammanfattning : Staying when everyone else flees – an interview study with experienced social workers on coping strategies and organizational conditions Earlier studies in the field have described a complicated situation with high turnover and recruitment problems within the Swedish social services. The aim of this study was to investigate and get an understanding of how social workers within child protective services cope with challenges in their work and what organizational factors at their place of work that affects their intention to stay. LÄS MER