Sökning: "ericsson organisationsförändring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ericsson organisationsförändring.

 1. 1. Hur förändras organisationskultur? En kvalitativ fallstudie som jämför organisationskultur på ett enskilt företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Ericsson; Joakim Aronsson; [2015]
  Nyckelord :Organisationskultur; förändring; organisationsförändring; interna och externa faktorer;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar fenomenet organisationskultur, och undersöker hur organisationskulturen kan ha kommit att förändrats på ett företag i samband med en organisationsförändring i form av ett uppköp. Detta undersöks genom att två valda teoretiska ramverk används, och att aspekter som tid och förändring inkluderas i studien. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap steg för steg : En studie om ledarskap i olika faser av organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elin Ericsson; Louise Houmöller Ekblom; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Lean Production är ett koncept som finns, i mer eller mindre utsträckning, i många företag idag. Konceptet bygger på ett antal principer bestående bland annat av standardiserade arbetsprocesser som syftar till att minska allt slöseri som inte tillför något värde för kunden. LÄS MER

 3. 3. En strukturell organisationsförändring och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Grip; Eva Hall Ericsson; [2004]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den ökade förändringstakten i samhället medför att alla arbetstagare någon gång under sitt yrkesverksamma liv genomgår någon form av organisationsförändring. Det är därför ett aktuellt ämne som berör alla. LÄS MER

 4. 4. Profil och identitet som kulturbärareen fallstudie av överensstämmelsen mellan organisationsprofil ochorganisationsidentitet på Ericsson Radio Systems AB Hässleholm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Agneta Johansson; Kim Kasebo; [2001]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen behandlar begreppen organisationsprofil och organisationsidentitet. Syftet är att genom en fallstudie undersöka begreppens innebörd och relevans. LÄS MER