Sökning: "eriksons utvecklingsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden eriksons utvecklingsteori.

 1. 1. Förälder 4ever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Bråhammar; Hanna Larsdotter Frid; [2011]
  Nyckelord :intellektuella funktionsnedsättningar; förälder; föräldraroll; sexualitet; ungdomar; vuxenblivande intellectual disabilities; Parent; parental role; sexuality; adolescence; youth;

  Sammanfattning : Föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar har genom historien haft en mer eller mindre betydande roll i sina barns liv. Unga med intellektuella funktionsnedsättningar har blivit tvångssteriliserade, omyndigförklarade och inlåsta på institutioner ofta utan att föräldern har kunnat säga något om saken. LÄS MER

 2. 2. Föräldragrupper ur ett deltagarperspektiv : - Om föräldragrupper på ett familjecentrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Azrang; Pia Salo; [2010]
  Nyckelord :parent group: first-time parent: manifest content analysis: social interaction: transition to parenthood; föräldragrupp: förstagångsförälder: kvalitativ manifest innehållsanalys: social interaktion: övergång till föräldraskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur deltagare upplever en föräldragrupps innehåll och utförande på ett familjecentrum. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, där åtta föräldrar intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Pappa vid unga år : Den växande magen - en faktor som påverkar insikten av att bli pappa

  L3-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marika Källgren; Emma Dunbäck; [2009]
  Nyckelord :young fathers; young fatherhood; fatherhood; dads and fathers; unga pappor; ungt faderskap; faderskap; pappor och fäder;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur unga pappor upplever och hanterar rollen som pappa. Som forum för att finna lämpliga respondenter till detta användes verksamheten ”Unga mammor och pappor”. Studien har en kvalitativ ansats och baseras på fem stycken narrativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av suicidalitet bland ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Sandra Brisenman; [2009]
  Nyckelord :Ungdomar; suicidalitet; självmord; förklaringsmodeller;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I den här C-uppsatsen är syftet att beskriva och analysera olika potentiella förklaringsmodeller till suicidalitet bland ungdomar. Suicidalitet är ett sammanfattande begrepp för återkommande självmordstankar, självmordsförsök samt fullbordade självmord. Fokus här ligger på självmord bland ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Många och gamla! : -en kvalitativ studie om några 40-talisters syn på framtidens äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i GävleHögskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologiHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för socialt arbete; Högskolan i GävleHögskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologiHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för socialt arbete

  Författare :Helene Bengtsson; Teres Nikanorsson; [2009]
  Nyckelord :40-talister; Eriksons utvecklingsteori; livslopp; äldreboende; pension; rollteori;

  Sammanfattning : Många och gamla! - Hur vill 40-talisterna ha sin framtid inom äldreomsorgen? Syftet med den här studien är att undersöka hur fyra informanter, vilka är födda mellan åren 1940 till 1949, ser på sin framtid som eventuellt hjälpbehövande inom äldreomsorgen samt vilka behov, farhågor och förväntningar de har.  För att utföra denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med intervjuer, där fyra informanter, två kvinnor och två män deltog. LÄS MER