Sökning: "erkännande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet erkännande.

 1. 1. Mahr i svensk rätt : En undersökning om möjligheterna till att kvalificera eller erkänna främmande rätt i svensk internationell privaträtt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Margarete Oumie Winckler; [2019]
  Nyckelord :mahr;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate to what extent qualification or recognition of mahr can be done under the Swedish legal order, due to the new enacted EU Matrimonial Act. It has been found that mahr cannot be qualified in Swedish law because it does not mimic any branch of acceptable asset types in The Swedish Marriage Code. LÄS MER

 2. 2. Lex Veneris – kontrollapparat eller medicin? : En uppsats om statens ojämlika ingripanden i medborgarnas privatliv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mårten Starfelt; [2019]
  Nyckelord :Lex Veneris; Karlstad; venerisk sjukdom; bio-politik; socialpolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka individer, i Karlstad, det var som blev föremål för de långtgående, kontrollerande och registrerande åtgärderna § 8 i Lex Veneris utgjorde. Uppsatsen kommer att ta spjärn mot Michel Foucaults bio-politiska teori vilken finns närmare beskriven i avsnittet om min teoretiska utgångspunkt och även mot tidigare forskning rörande veneriska sjukdomar och Lex Veneris . LÄS MER

 3. 3. ”Att bli så underminerad och ifrågasatt och lite dumförklarad nästan…” : - En kvalitativ studie om ickebinära transpersoners identitetsskapande och livsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nebojsa Petkovic; Lisa Bäckdal; [2019]
  Nyckelord :Non-binary; trans; identity; living conditions; recognition; heteronormativity; two sexes as the norm; sex.; Ickebinär; trans; identitet; livsvillkor; erkännande; heteronormativitet; samhälle; tvåkönsnorm; kön.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka ickebinära transpersoners identitetsskapande och livsvillkor med utgångspunkt i ett socialt och institutionellt bemötande. Uppsatsen har använt sig av kvalitativ forskningsmetod i form av åtta semistrukturerade intervjuer med personer som identifierar sig som ickebinära transpersoner. LÄS MER

 4. 4. Organisatorisk lojalitet i en turbulent tid av hög tillväxt : En empirisk studie av 223 anställda i svenska gasellföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Isabella Adolfsson; Magdalena Hägge; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk lojalitet; arbetstillfredsställelse; grundarens betydelse; monetära incitament; erkännande; icke-monetära förmåner; status; gasellföretag; tillväxt;

  Sammanfattning : Organisatorisk lojalitet är en viktig bestämmande faktor för ett företags prestation och effektivitet. Under de senaste åren har intresset ökat för nystartade, snabbväxande företag och deras betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Studier inom gasellföretag har tidigare baserats på företagens grundare och chefer. LÄS MER

 5. 5. Ett särskilt investeringsskydd på EU:s inre marknad : Relationen mellan intra-EU BIT och EU-rätten med hänsyn till principen om ömsesidigt erkännande och förtroende

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hanna Medelius; [2018]
  Nyckelord :investment law; bilateral investment treaties; intra-EU BIT; FDI; foreign direct investment; mutual trust; mutual recognition; EU law; free movement of capital; investment dispute settlement; investor state dispute settlement; ISDS; Micula; Achmea; investeringsrätt; bilaterala investeringsskyddsavtal; intra-EU BIT; FDI; direktinvesteringar; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; fri rörlighet för kapital och betalningar; EU-rätt; tvistelösningsmekanism; ISDS-klausul; Micula; Achmea;

  Sammanfattning : När en investerare vill investera utomlands finns många risker som måste beräknas, analyseras och hanteras. Utöver olika ekonomiska risker finns politiska risker. En investerare kan, för att hantera dessa politiska risker, välja att investera i en stat med vilken Sverige har ett bilateralt investeringsskyddsavtal. LÄS MER