Sökning: "ersättning patientskada"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ersättning patientskada.

 1. 1. Vårdskada eller patientskada? Begreppsskillnader som försvårar patienters och vårdgivares uppfattning om när en vårdskada ger rätt till patientskadeersättning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Herlitz; [2023]
  Nyckelord :Ersättningsrätt; Försäkringsrätt; Medicinsk rätt; Hälso- och sjukvårdsrätt; Patientskadelagen; Patientsäkerhetslagen; Vårdskada; Patientskada; Patientskadeersättning; Patientsäkerhet; Patientens rättigheter; Patientförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds innebörden och tillämpningsområdena av begreppen vårdskada enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) och patientskada enligt patientskadelagen (1996:799) (PSkL). Syftet är att belysa problematiken och eventuella konsekvenser av skillnaderna mellan begreppen samt att utreda hur systemen bättre kan samordnas. LÄS MER

 2. 2. Patientskada då anmäld vårdgivare är tandläkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Folbert; [2011]
  Nyckelord :Försäkringsrätt skadeståndsrätt patientskadelagen patient injury act patientskada patient injury patientförsäkring patient injury insurance hälso- och sjukvård healthcare tandvård dental care odontologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 1975, the possibility for remedy when Swedish healthcare is performed incorrectly and causes personal injury is extended by the voluntary patient injury insurance. Since 1997, the patient injury insurance is statutory in the Patient Injury Act and thereby mandatory for all health care institutions. LÄS MER

 3. 3. Rätten till patientskadeersättning. En undersökning ur patientperspektiv om regleringen kring patientskador och tillämpningen av patientskadelagen (1996:799)

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Johannesson; [2008-03-18]
  Nyckelord :Medicinsk rätt; Socialrätt; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Den 1 januari 1997 övergick den frivilliga patientförsäkringen till att bli ett obligatoriskt system reglerat i patientskadelagen (PSL), innebärande en lagstadgad skyldighet för samtliga vårdgivare att teckna patientförsäkring. PSL reglerar patienters rätt till ersättning för skada uppkommen i hälso- och sjukvården och i lagens 6 § uppräknas de sex olika skadetyper för vilka ersättning utges, nämligen behandlingsskada, materialskada, diagnosskada, infektionsskada, olycksfallsskada samt medicineringsskada. LÄS MER

 4. 4. Patientskaderätten - i Sverige och USA Med Patientskadelagen i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Järmén; [2008]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker det patientskaderättsliga regelverket i Sverige respektive USA. Utgångspunkten för undersökningen är den svenska PSL men även andra juridiska instrument som PAL, LF och SKL behandlas översiktligt då dessa kan aktualiseras inom ramen för patientskaderätten. LÄS MER