Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 16 - 20 av 204 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 16. En utredning om statens möjligheter att få ersättning för ideella miljövärden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Lindrén; [2019]
  Nyckelord :Skadestånd; miljörätt; ideella miljövärden;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att reda ut det allmännas möjlighet till ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär enligt gällande rätt. Fokuset har legat på möjligheter att få ut skadestånd för de ideella värdena. LÄS MER

 2. 17. Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning : Hur beaktas rättigheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Berg; Terés Berglund; [2019]
  Nyckelord :renskötselrätt; sakägare; egendomsskydd; markåtkomst; ersättning;

  Sammanfattning : Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. LÄS MER

 3. 18. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fazlic; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER

 4. 19. Skadelidande parts möjlighet att erhålla skadestånd som överstiger ett avtalat vitesbelopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Frisk; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; vitesklausuler; jämkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att genom en rättsdogmatisk metod klargöra om, och i så fall under vilka förutsättningar, det är möjligt för en skadelidande avtalspart att erhålla skadestånd som överstiger ett vitesbelopp som ska utgå vid motpartens avtalsbrott. Av HD:s senare praxis framgår att det inte finns någon generell hjälpregel för att avgöra om en vitesklausul är exklusiv eller icke-exklusiv i förhållande till skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga principer. LÄS MER

 5. 20. Quantifying Competition Damages - EU Competition Law and the Right to Full Compensation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Sahlborg Arroyo; [2019]
  Nyckelord :Competition Law; EU Law; Law Regarding Damages; Law and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen utgör ett överstatligt samarbete mellan medlemsstaterna och dess viktigaste mål är en konkurrenskraftig inre marknad. Konkurrensrätten utgör ett vitalt verktyg för EU:s upprätthållande av konkurrensen på marknaden och genomdrivs huvudsakligen av Kommissionen. LÄS MER