Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 21 - 25 av 204 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 21. Ersättning för ideell skada enligt GDPR : En undersökning av artikel 82 i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Rudén; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Non-material damage; EU-law; Compensation; Article 82; GDPR; Ideell skadda; EU-rätt; Skadestånd; Kompensation; Artikel 82;

  Sammanfattning : The new General Data Protection Regulation (GDPR) imposes new challenges for both authorities and private actors in ensuring the protection of individuals personal data. With stricter rules comes more responsibility and the risk offacing a civil action for damages. LÄS MER

 2. 22. Entreprenadvitets tillämpning och funktioner : Särskilt om jämkning av entreprenadvite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mina-Niqole Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Vite; Entreprenad; entreprenadvite;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft till syfte att utreda entreprenadvitet; vilka syften och funktioner ett entreprenadvite har, hur entreprenadvitet tillämpas och i vilka sammanhang det finns möjlighet att jämka ett entreprenadvite. Genom att parterna i förväg avtalar om att vite skall utgå vid entreprenörens dröjsmål, tydliggörs parternas riskfördelning och entreprenörens kostnad för kontraktsbrott. LÄS MER

 3. 23. Markvederlag vid fastighetsreglering - En studie om tillämpningen av FBL 5 kap. 2 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Albin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; fastighetsreglering; ändamålsenligt; FBL 5 kap. 2 §; markvederlag; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Chapter 5 article 2 of the Property Formation Act reads that the person who forfeitsland shall be compensated with land primarily. This means that the principal rule isthat land shall be compensated with land, but when this is not deemed appropriated compensation in money is acceptable. LÄS MER

 4. 24. Försäkringsgivarens regressrätt : särskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medförsäkrad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Emmy Berglund; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; regressrätt; försäkringsgivarens regressrätt; medförsäkrad; kulansbetalning; ansvarsförsäkring; egendomsförsäkring; skadestånd; fordringsöverlåtelse; cession;

  Sammanfattning : En försäkringsgivare som utgivit ersättning för en skada kan inträda i den försäkrades rätt till skadestånd från skadevållaren, sådan rätt kallas regressrätt och regleras huvudsakligen i Lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) 7 kap. 9 §. LÄS MER

 5. 25. Prospektansvar för överlåtbara värdepapper : Särskilt om gröna obligationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Johansson; [2018]
  Nyckelord :Prospectus liability Green bonds; Prospekt Prospektansvar Gröna obligationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda möjligheterna för en investerare att söka ersättning för fel eller brister i ett prospekt för gröna obligationer. Mot bakgrund av detta utreds såväl ansvarsrekvisiten som ansvarssubjekten. Därtill behandlas även betydelsen av råd, rekommendationer och ramverk från branschaktörer. LÄS MER