Sökning: "essä exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden essä exempel.

 1. 1. Egoistic Teaching: Rousseau, the Good Life, and the Teacher's Role

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Morgan Deumier; [2020]
  Nyckelord :the good life; Rousseau; altruism; egoism; teaching; philosophy;

  Sammanfattning : Lärarrollen brukar först och främst ses som en altruistisk företeelse - läraren bör främst hänge sig åt andras behov. Trots att en sådan syn är tongivande idag är den oerhört problematisk. Denna essä ämnar att bidra till forskning om lärarrollen. LÄS MER

 2. 2. …you know it´s me Cathy : Om svindlande höjder, inspiration, skapande, delande. Och rotmos.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Åkerström Nurmi; [2019]
  Nyckelord :Inspiration; skapande; delande; prestationsångest; lust; didaktik; autoetnografi; rhizom; essä;

  Sammanfattning : Den här undersökningen tog sin början i en vilja att få skapa och undersöka på ett lustfyllt sätt ochen vilja att göra motstånd mot det som inte kändes kreativt och lustfyllt, som istället gav mig prestationsångest.Jag har tagit inspiration från tidigare händelser och händelser som sker här och nu, tillexempel i vad jag kallar samtal, och jag gör min undersökning utifrån detta. LÄS MER

 3. 3. "Vad håller ni på med?! Sluta slåss!" : En vetenskaplig essä om barns fysiska lekar i förskolans fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Topolog; [2019]
  Nyckelord :Children’s Perspective; Fantasy Play; Freedom; Indoor Play; Learning; Peer Cultures; Physical Play; Play Fighting; Preschool; Pretend Play; Zone of Proximal Development; Barns Perspektiv; Bråklek; Fantasilek; Frihet; Fysisk Lek; Förskola; Inomhuslek; Kamratkulturer; Låtsaslek; Lärande; Proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Denna essä avser att uppnå en djupare förståelse om vad barns fria lek och fysiska lek innebär i förskolan och på vilket sätt fysisk lek bidrar till barns lärande och värdegrundsarbete, genom reflektioner med hjälp av mina erfarenheter och vetenskapliga teorier. Fokus riktas mot barnens inomhuslek. LÄS MER

 4. 4. Att vara chef i välfärden : om praktisk kunskap och reflektion

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Inga-Lill Felizia; [2019]
  Nyckelord :Manager; leadership; social welfare services; practical knowledge; wisdom; understanding; individual responsibility; reflection; development.; Chefsroll; ledarskap; social välfärd; praktisk kunskap; omdöme; förståelse; pesonligt ansvar reflektion; utveckling.;

  Sammanfattning : This essay has the form of a scientific essay. It explores and reflects on the practical knowledge and the importance of reflection for managers in the social welfare. The starting point is stories from my own experience of various managerial assignments, which are discussed and tested with theories about different kind of knowledge. LÄS MER

 5. 5. Allas lika rätt att gå i skolan : En essä om inkluderingsprocesser i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Barbus; [2018]
  Nyckelord :inclusion; children with special needs; pupils; after school center; pedagogue at after school center; inkludering; barn med särskilda behov; elever; fritidshem; fritidshemslärare;

  Sammanfattning : The purpose of my scientific essay is to examine how children with special needs should be included in school and after school center and which preconditions i have as a pedagogue to work with this. During my writing process, I have made my own thoughts and experiences visible by reflecting on them, and put them against other educationalists’ thoughts, discussed with other students and looked back through my own work experiences. LÄS MER