Sökning: "essä om skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden essä om skolan.

 1. 1. Kan värdegrundsarbetet kommuniceras likvärdigt med kunskapskraven? : En vetenskaplig essä om sökandet efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter människor som komplexa varelser och inte bara vissa mätbara delar av oss.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Soukka; [2019]
  Nyckelord :Basic values work; knowledge requirements; pedagogy of interruption; interculturality; intersectionality; majority culture; subjectification; qualification; socialization; uniqueness; action; self-esteem; learnification; Värdegrundsarbete; kunskapskrav; avbrottets pedagogik; interkulturalitet; intersektionalitet; majoritetskultur; subjektifiering; kvalificering; socialisation; unikhet; handlande; självkänsla; lärifiering;

  Sammanfattning : In my essay, I will explore how, as a primary teacher in a leisure home, I may try to communicate the value base we are to convey equal to the central content. It is in the sign of measurability that the school is now in the approach we applied to the students, that they have also begun to apply to themselves and their fellow human beings. LÄS MER

 2. 2. Fritidsläraren i gråzonen : En vetenskaplig essä om fritidslärarens mångtydiga roll i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Cronquist; Lorena Masi; [2019]
  Nyckelord :leisure-time centre; leisure teacher; flexibility; occupational identity; intersectionality; fritidshem; fritidslärare; flexibilitet; yrkesidentitet; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Listan, listan på väggen där säg vem som snabbast i skolan är : En essä om jämställdhet, rättvisa och etiska överväganden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Rolén; [2019]
  Nyckelord :Skolmiljö; fritidshemslärare; rättvisa; jämställdhet; etik; synlig bedömning; tävling i skola; genus;

  Sammanfattning : Result list, result list on the wall, who is the fastest of them all? An essay about equality, justice and ethical consideration. This is an academically researched essay, based on my professional experiences as a leisure time pedagogue. LÄS MER

 4. 4. En vetenskaplig essä om samverkan mellan klasslärare och fritidshemslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Claudia Furtado; Marie Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; professional roles; competences; classroom teachers; recreational home teachers; samverkan; yrkesroller; kompetenser; lärare; fritidshemslärare;

  Sammanfattning : Syftet med att skriva denna vetenskapliga essä var att få en djupare förståelse för samverkan mellan klasslärare och fritidshemslärare. Detta är en viktig fråga att utforska då fritidshemmet fick ett nytt kapitel i läroplanen. LÄS MER

 5. 5. Fem tysta minuter : En vetenskaplig essä om olika perspektiv på ordningskultur under måltider i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Arkelid; Eva-Lie Johansson; [2019]
  Nyckelord :five minutes of silence; educational meal; authoritarian leadership; democratic leadership; children s perspective; adult perspective; order culture.; Nyckelord: fem tysta minuter; pedagogisk måltid; auktoritärt ledarskap; demokratiskt ledarskap; barnperspektiv; vuxenperspektiv; ordningskultur.;

  Sammanfattning : ”Fem tysta minuter” är en vetenskaplig essä som handlar om olika metoder för att skapa ordning under måltider i skolan. Framförallt undersöker den mellanmålet som är en vardaglig del av det fritidshemspedagogiska uppdraget. LÄS MER