Sökning: "essä om svenska språket"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden essä om svenska språket.

 1. 1. Att arbeta med barn med annat modersmål i förskolan : En essä om samspel och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kim Johansson; [2017]
  Nyckelord :Secondary language learning; second language; first language; native language; language learning; inclusion; play; literacy; interaction; preschool; Andraspråksinlärning; andraspråk; förstaspråk; modersmål; språkinlärning; inkludering; lek; litteracitet; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Jag vill med den här essän synliggöra problematiken som kan uppstå med barn som har annat modersmål än svenska, i den svenska förskolan. Hur kan vi inom förskolan på bästa möjliga sätt ta emot dessa barn, hjälpa dem med andraspråksinlärningen samt samspela med andra barn? Jag undersöker hur och vad vi pedagoger kan använda oss av för verktyg, och vad som är viktigt att tänka på, när vi använder oss av dem. LÄS MER

 2. 2. Estetiska vägar mot språket : En undersökande essä om estetiska lärprocessers påverkan på språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Hannesdotter Nordlöf; [2015]
  Nyckelord :Preschool; language development; multilingualism; esthetic learning processes.; Förskola; språkutveckling; flerspråkighet; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : My purpose with this essay is to examine the relationship between esthetic learning processes and language development to find good practices in my work with multilingual children. In my report, I describe a few activities from my work as a preschool pedagogue in a multicultural area, with a large group of children where age and knowledge of Swedish varies. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER