Sökning: "essentialism"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet essentialism.

 1. 1. "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Gradin; Nora Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Immigrant students; values; norms; introduction programs; teaching; study material; Nyanlända elever; värderingar; normer; undervisning; språkintroduktion; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. LÄS MER

 2. 2. An Untenable Space: The Domestic Labor Sector as a Site of Forced Labor for Migrants Problem representations and framing processes within Civil Society in Singapore

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amanda Munoz Gamage; [2019]
  Nyckelord :Civil society; migrant domestic workers; Singapore; isomorphism; problem representations; framing; Social Sciences;

  Sammanfattning : As one of the primary countries of destination for migrant domestic workers in Asia, Singapore is a developed country with one of the highest standards of living in the region. Yet, the city-state has been on the receiving end of extensive criticism concerning the rights and protections of migrant domestic workers. LÄS MER

 3. 3. Bilden av kvinnan i svenska nationalistiska rörelser : En semiotisk bild- och idéanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Stina Löf; [2019]
  Nyckelord :svensk nationalism; feminism; kulturpolitik; diskursteori; semiotik; essentialism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine which notions of women exist within three different nationalist parties by analyzing how women are visually represented for political purposes. The aim is also to examine how these notions relate to a nationalist cultural policy. LÄS MER

 4. 4. En studie om yngre och äldre mäns copingstrategier i en föränderlig värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :David Persson; [2019]
  Nyckelord :Coping; problembaserad; emotionsbaserad; maskulinitetsnormer; generationer; genus; essentialism; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersökte hur yngre och äldre män skiljer sig åt vad gäller copingbeteenden samt utforskade relationen till en maskulinitet i förändring. För att undersöka ämnet användes en kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats i form av bekvämlighetsurval. LÄS MER

 5. 5. Kunskap för framtiden? : En kvalitativ undersökning om tidigare gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Brandin; [2019]
  Nyckelord :Religionskunskap; gymnasieskolan; religionsundervisning; perennialism; utbildningsfilosofi; essentialism; progressivism; rekonstruktivism; undervisningsinnehåll; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning tidigare gymnasieelever upplever att religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade studier. Vidare undersöker uppsatsen även tidigare gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen som betydelsefull och bristfällig. LÄS MER