Sökning: "estetisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden estetisk analys.

 1. 1. Den estetiska och den kulturella postmodernismen : Konst- och kulturdebatt i det svenska 1980-talets dagspress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Axel Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :postmodernism; kultur; estetik; massmedia; upplysning;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats handlar om den svenska postmodernismen under 1980-talets senare hälft. I undersökningen analyseras debattinlägg och kritik i svensk dagspress där postmodernismen diskuteras. Syftet med uppsatsen är att belysa hur termen postmodernism konstruerades och brukades i svensk dagspress i den allmänna kulturella diskussionen. LÄS MER

 2. 2. Jag känner, alltså gör jag : En fallstudie om relationen mellan nio gymnasieelevers lokala affekter och deras arbete med två extremvärdesproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Galeano; [2020]
  Nyckelord :affect; local affect; affective pathways; aesthetic; mathematics; problem solving; case study; affekt; lokal affekt; affektvägar; estetik; matematik; problemlösning; fallstudie;

  Sammanfattning : Matematikdidaktisk forskning med fokus på affekt är relativt nytt och har framförallt berört matematikelevers attityder, motivation, intresse och matematikängslan och hur dessa påverkar elevers inlärning och långsiktiga syn på matematiken. Mindre fokus har riktats mot varierande känslotillstånd (lokal affekt) under problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Med muntligt berättande som ingång i drama : Ett lärande i fiktion genom drama

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Annika Halvarson; [2019]
  Nyckelord :dramapedagogik; muntligt berättande; estetisk distans; fiktion; appropriering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa fallstudie, som främst tagit stöd i sociokulturell teori, undersöktes hur det muntliga berättandet, med temat utanförskap, påverkade ett dramaarbete med statyövningar bland lågstadieelever. Studiens fokus omfattade även hur eleverna förhöll sig i den uppkomna fiktionen samt hur reflektion, i och ur handling, bidrog till nya insikter och erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Litteraturundervisning av äldre texter - Hinder och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elisabet Ahlqvist; [2019]
  Nyckelord :appropriering; efferent läsning; estetisk läsning; igenkänning; kanon; litteraturhistoria; litteraturundervisning; läsare; läslust; pedagogik; reader response theory; sociokulturellt perspektiv; stöttning; äldre texter;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete baserat på en etnografiskt inspirerad studie som har syfte att undersöka hur lärare motiverar och utformar undervisningen av äldre texter på gymnasiet samt hur elever på olika gymnasieprogram upplever denna undervisning. För att utföra studien har använt mig av källor som bidragit till att samla in, bearbeta och analysera den empiri som intervjuerna och observationerna resulterat i. LÄS MER

 5. 5. Design i sin samtid : En undersökning om hur samtidens estetik, design och samhälle präglat Viola Gråstens och Carl Johan De Geers textila arbeten

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Lindholm Ebba; [2019]
  Nyckelord :Design; textilkonst; Viola Gråsten; Carl Johan De Geer; estetisk kontext; mönsterdesign;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få förståelse för två textildesigners relation till den samtid de var verksamma inom genom att placera in deras verk i en historisk kontext med fokus på estetik, design och samhälle och jämföra verken med samtida design. En jämförelse aktualiserar även en analys av de estetiska normer och ideal som utgjorde den kontext formgivarna arbetade inom. LÄS MER