Sökning: "estetisk erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden estetisk erfarenhet.

 1. 1. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärarstudenters upplevelser av dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :ulrika schmidt; [2019]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; studenter; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka idrottslärarstudenters erfarenheter av dans. Studien undersöker även vilka upplevelser idrottslärarstudenterna har av dans och vilken syn de har på dansens roll i idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Estetiska materialiseringar i förskolans ateljéer : En studie av förskoleavdelningars organisering av ateljéer och pedagogers erfarenhet av estetisk verksamhet för yngre barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Joakim Wilmer Holm; Linette Natalie Oddbratt; [2018]
  Nyckelord :Förskola; estetik; ateljé; organisering; miljö; yngre barn; pedagogers erfarenheter; intervjuer;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att undersöka förskoleavdelningars organisering av ateljéer utifrån miljö och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet för yngre barn. Metod för datainsamling består av fotografering av miljö samt kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från tre olika avdelningar. LÄS MER

 4. 4. Subjektiv förankring eller inte? : Om litteraturdidaktik i gymnasieskolan: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Mattsson; [2018]
  Nyckelord :subjektiv förankring; subjektiv relevans; erfarenhetspedagogik; sociokulturellt perspektiv; efferent och estetisk läsning; allmän och litterär repertoar;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att analysera och utvärdera de argument som presenterats i tidigare forskning för och emot subjektiv förankring som litteraturdidaktisk strategi och metod, samt att se om det i tidigare forskning framkommer något alternativ till subjektiv förankring. Tidigare forskning visar att subjektiv förankring förekommer i stor utsträckning, samt att subjektiv förankring är nära förknippat med en matchning av allmän och litterär repertoar. LÄS MER

 5. 5. "Man förstår bättre när man får uppleva det själv..." : En kvalitativ intervjustudie baserad på elevers upplevelser av estetiska lärprocesser inom ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ellinor Spegel; [2017]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; estetiska uttrycksformer; interaktion; mediering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med ökad förståelse och kunskap om elevers upplevelser av estetiska lärprocesser i ämnet svenska i årskurs F-3. Studien bygger på tre frågeställningar varav den första synliggör vad det finns för skillnader gällande hur elever upplever arbetet med estetiska uttrycksformer på skolor med estetisk profil gentemot icke estetisk profil. LÄS MER