Sökning: "estetisk läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden estetisk läsning.

 1. 1. Världen ur nya ögon : Sciencefiction i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Jansson; Jonas Persson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; sciencefiction; ekokritik; litteraturpedagogik; kritiskt tänkande; kreativitet; transaktionsteorin; Margaret Atwood; Lpf 94; Gy 2000; Gy 2011;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats. LÄS MER

 2. 2. Läsnätter med flygande drakar och pannlampor : En studie om hur boksamtal, lärare och skolbibliotekarier kan stimulera, vägleda och fördjupa elevers litteraturintresse och härigenom förbättra elevers läsförståelse och kommunikationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Henrik Löthman; Onyxén Susanne; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; sociokulturellt perspektiv; receptionsteori; estetisk läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Litteraturundervisning av äldre texter - Hinder och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabet Ahlqvist; [2019]
  Nyckelord :appropriering; efferent läsning; estetisk läsning; igenkänning; kanon; litteraturhistoria; litteraturundervisning; läsare; läslust; pedagogik; reader response theory; sociokulturellt perspektiv; stöttning; äldre texter;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete baserat på en etnografiskt inspirerad studie som har syfte att undersöka hur lärare motiverar och utformar undervisningen av äldre texter på gymnasiet samt hur elever på olika gymnasieprogram upplever denna undervisning. För att utföra studien har använt mig av källor som bidragit till att samla in, bearbeta och analysera den empiri som intervjuerna och observationerna resulterat i. LÄS MER

 4. 4. Shared Reading som läsfrämjande metod

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kanja Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Shared Reading; läsfrämjande; Rosenblatt; estetisk läsning; social läsning;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how Shared Reading facilitators consider the method to function as a reader development strategy. What purpose does Shared Reading serve for the participants according to the facilitators? Does Shared Reading affect the participants’ interest in literature? What social functions does Shared Reading serve for the participants? How does the facilitator regard his/her own role in reader development? To answer these questions six facilitators have been interviewed, four of them with leading roles in projects with a purpose of spreading Shared Reading as a reader development strategy in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Läsningens gestalt: Ett utvecklingsarbete om att främja estetisk läsning i litteraturundervisning genom drama och gruppsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Linnerborg; Freja Brons; [2018]
  Nyckelord :Estetisk läsning; Läsarter; Litteraturundervisning; Litteraturreception; Litteratursamtal; Kunskap i handling; Responstexter; Svenskundervisning; Drama; Gestaltning;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete tog avstamp i diskussionen om hur litteraturundervisning i svensk skola bör utformas mot bakgrund av samtidens forskningsrön och diskussioner om elevers sjunkande läsförmåga och läsintresse. Vi identifierade den estetiska läsarten som en potentiellt fundamental faktor för att göra litteraturundervisning meningsfull. LÄS MER