Sökning: "estetisk reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden estetisk reflektion.

 1. 1. Berättelsen om estetiska processer utanför konstens rum : Estetiska lärprocesser innom högre utbildning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jeanette Roos; [2015]
  Nyckelord :aesthetic processes of learning; theatre; drama; pedagogy; creativity; creative processes; art within the academy; practical knowledge; estetiska lärprocesser; teater; drama; pedagogik; kreativitet; kreativa processer; konst inom akademin; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna vetenskapliga essä undersöker estetiska lärprocesser med inriktning mot teater och drama inom högre utbildning ur ett fenomenologiskt perspektiv. Essän studerar i första hand hur konstnärliga och pedagogiska processer kan mötas i en akademisk kontext. LÄS MER

 2. 2. Pricken över i:et : En designpedagogisk undersökning om hur presentation och rum kan ha betydelse för hur elever värderar och reflekterar över sina egna bilder

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Josefin Melander; [2015]
  Nyckelord :Utställning; värdering; reflektion; elevbilder; lärprodukt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning om elevers syn på sina egna bilder och vad somhänder med den när bilderna presenteras i en utställning.Syftet med studien är att undersöka på vilket vis en utställning av elevers bilder kan habetydelse för hur eleverna reflekterar över sitt arbete och på så vis även ha betydelse förlärprocessen. LÄS MER

 3. 3. På ett annat sätt : före detta elevers berättelser om sitt filmarbete i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Terrie Warren; [2014]
  Nyckelord :Målrelationell; Relationell; Lärprocess; Socialkonstruktionism; Ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Fokus för den här C-uppsatsen är arbetsmetod och arbetsprocess i den estetiska lärprocessen ur ett ”målrelationellt” perspektiv i vilket målet för elevarbetet ses som en produktion av estetisk praktik och reflektion och där bildspråket fungerar som en pedagogisk funktion vilket bidrar till en förskjutning av synen på hur man lär sig genom relationella möten.Undersökningen utgår från ett ämnesintegrerat filmprojekt mellan samhällskunskap och rörlig bild som jag gjorde med elever på en gymnasieskola 2008. LÄS MER

 4. 4. Elevers dokumentation och reflektion av arbetsprocessen i textilslöjd : Hur visar elever sitt lärande i arbetsprocessen i textilslöjd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Mauritzon; [2013]
  Nyckelord :logbook; diary; crafts; documentation; reflektion; loggbok; dagbok; slöjd. dokumentation; reflketion;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete har till syfte att undersöka lärares erfarenheter av hur elever dokumenterar och reflekterar över sin arbetsprocess och sitt färdiga slöjdföremål på textilslöjden i grundskolan. Den metod jag valt är den kvalitativa forskningsintervjun med öppna frågor för att få veta hur intervju personerna upplever att elever reflekterar och dokumenterar över sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Att landa på månen och i skolan : Drama som estetisk lärprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Backéus; [2013]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; dramapedagogik; drama som metod; sociokulturell teori; grundskola;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie med hermeneutisk ansats har som syfte att åskådliggöra och konkretisera begreppet estetiska lärprocesser, sett genom drama som metod i ämnesundervisning. Forskningsfrågorna är Hur kan estetiska lärprocesser förstås genom drama som metod i ämnesundervisningen? och Vad krävs av drama för att estetiska lärprocesser ska uppstå? Deltagande observationer samt två intervjuer har genomförts för att undersöka ett projekt där drama använts sommetod för tema Rymden i årskurs två. LÄS MER