Sökning: "estetisk verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden estetisk verksamhet.

 1. 1. ”Jag kan skapa bokstäver i lera” : Åtta pedagogers syn på estetiska uttrycksformer i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Sofia Gabrielsson; Christina Schultz; [2019]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; positiv lärandeidentitet; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Examensarbetet handlar om estetiska uttrycksformer och vilken roll de har i barns lärande. Tidigare forskning visar att de estetiska formerna både är ett lärande i sig men också att de ibland kan vara som ett hjälpmedel till att lära sig saker utifrån en form som känns trygg för barnet. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares förhållningssätt till musik : En kvalitativ studie gällandemusikundervisning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Ericsson; Anton Hjort; [2019]
  Nyckelord :musikundervisning; musik; förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund Undersökningen har sin grund i relevant forskning, litteratur samt styrdokument för förskolan. Fokusområdet för undersökningen berör förskollärares förhållningssätt gällande musikanvändning i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Monumentala kunskaper : -En undersökning av ett designmoment i en kurs i estetisk verksamhet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Visual communication; interactivity; artistic practices; democracy; public space; image and design.; Visuell Kommunikation; interaktivitet; konstnärliga praktiker; demokrati; offentliga rummet; bild och design;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie vars syfte är att synliggöra huruvida bild och designpraktiker kan skapa förutsättningar för mellanrumskunskaper som undersöker, leker och plockar upp meningar i ett icke-vetande. Syftet är också att synliggöra elevernas uppfattning av hur bild- och design praktiker skulle kunna vara demokratiserande som arbetsmetod för kunskapande. LÄS MER

 4. 4. Estetisk uttrycksform som en lärandeform : Dans som ett verktyg för barns matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Hellmark; Zahara Mohamed Mahid; [2019]
  Nyckelord :dans; estetiska lärprocesser; matematik; sociokulturellt perspektiv; transdisciplinärt lärande.;

  Sammanfattning : Dans är ett av de estetiska ämnena som praktiseras i förskolans verksamhet. Vad vi uppmärksammat är att dans som ett verktyg för lärandet inte är lika självklart som andra estetiska ämnen. LÄS MER

 5. 5. Diskursiva positioneringar till de estetiska ämnenas legitimitet : En studie om hur lärare talar om sina kurser i estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Bilddidaktik; Estetiska ämnen; bildämnet; diskurs; diskursteori; bildningsideal; bildundervisning; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att undersöka hur lärare med specifik ämnesprofil talar om estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011. I studien medverkade verksamma lärare från tre gymnasieskolor i Mellansverige som erbjuder estetiska programmet med inriktning mot bild. LÄS MER