Sökning: "estetiska lärprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden estetiska lärprocesser.

 1. 1. Samtidskonst, vad tusan är det? : En kvalitativ studie om samtidskonstens utmaning och potential till lärande vid bildundervisning på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Fransson; [2021]
  Nyckelord :bild; bildämnet; bildundervisning; samtidskonst; konst; estetiska lärprocesser; lärande; meningsskapande; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hinder och utmaningar i samband med bildundervisning av samtidskonst på högstadiet, samt undersöka samtidskonstens möjligheter och potential till lärande.Syftet är också att synliggöra hur bildlärare förhåller sig till att integrera samtidskonst i bildundervisning på högstadiet. LÄS MER

 2. 2. ”Allt du gör med fler av dina sinnen gör ju att dukommer ihåg bättre” : En kvalitativ intervjustudie gällande svensklärareserfarenheter av skrivutvecklande arbete gällande digitalaverktyg i kombination med estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kim Eriksson Skovby; [2021]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; digitala verktyg; skrivutveckling; grundskola; årskurs 1–3; pragmatism;

  Sammanfattning : Hösten 2017 fastslog regeringen att svenskt skolväsende skulle bli ledande i att använda sig avdigitaliseringens möjligheter. Strategin kom att kallas den nationella digitaliseringsstrategin.Till grund för detta reviderades styrdokumentet Lgr 11 rörande digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Estetiska lärprocesser i ämnet svenska : Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johanna Håkansson Akyüz; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; challenges; teachers’ perceptions; the Swedish subject; working methods; Arbetsmetoder; estetiska lärprocesser; lärares uppfattningar; utmaningar; ämnet svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur lärare som undervisar i årskurs F-3, ser på och använder sig av estetiska lärprocesser i ämnet svenska. Hur begreppet definieras, hur det används i klassrummet samt vilka utmaningar som möjligen kan återfinnas i det estetiska arbetet skildras därför. LÄS MER

 4. 4. “Lersträng och lavendelboll” : Åtta förskollärares syn på materialet lera i förskolans utbildning och undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Johansson; Marianne Törnberg; [2021]
  Nyckelord :lera; förskola; estetiskt lärande; material; förskollärare;

  Sammanfattning : I förskolans utbildning ska barnen ges tillfällen och möjligheter att uppleva estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser främjar en kunskapsutveckling i vilken barnen får förena känslor, upplevelser, erfarenheter, kunskaper och analys till en helhet (Skolverket 2015, s. 3). Ett kreativt material med stor förändringsbarhet är lera. LÄS MER

 5. 5. Att inkludera estetiska lärprocesser i svenskundervisning : Möjligheter och utmaningar ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Martha Fagerberg; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; teachers’ perceptions; aesthetics in teaching; teaching including senses; varying working methods; Swedish language; teacher education; Estetiska lärprocesser; lärares uppfattningar; estetik i undervisning; undervisning som inkluderar sinnen; varierande arbetssätt; svenskundervisning; lärarutbildning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen the knowledge about teachers’ attitudes towards aesthetic learning processes and how they, based on their perception of opportunities and obstacles, chose to include aesthetic elements in Swedish teaching.  The study focused on the teachers’ perceptions, which means that the analysis of collected data material has a phenomenographic approach. LÄS MER