Sökning: "estetiska lärprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden estetiska lärprocesser.

 1. 1. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 2. 2. Dramatisera mera! : En studie om hur drama kan användas i arbete med läsförståelse i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emil Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Drama; pedagogy of drama; arts integrated learning; reading comprehension; meaning making; Drama; dramapedagogik; estetiska lärprocesser; läsförståelse; meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka på vilka sätt mening skapas i klassrummet med hjälp av ett dramapedagogiskt arbete, samt hur arbetet kan bidra till utvecklad förståelse av en text. I studien används forskningsfrågorna: vilka meningsskapande processer sker när elever arbetar med dramatisering av text? och: på vilka sätt rör sig eleverna genom olika litterära föreställningsvärldar under processen? Studien nyttjar ett sociosemiotiskt perspektiv, men skriv- och dramaprocesser analyseras också utifrån byggandet av litterära föreställningsvärldar. LÄS MER

 3. 3. Estetik i matematikundervisningen : Bilder och teckningars plats i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Theresia Mikaela Lindby; [2019]
  Nyckelord :Bild; Estetiska lärprocesser; Kompetensutbildning; Matematikundervisning; Yrkesverksamma år;

  Sammanfattning : Studien som följer nedan kommer att belysa matematik med bilder och teckningar som hjälpmedel. En enkätundersökning har gjorts med lärare kring huruvida de använder sig av bilder och teckningar som hjälpmedel i matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Drama i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Jinnestrand; Viktoria Danbolt; [2019]
  Nyckelord :drama; historia; estetiska lärprocesser; dramapedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med följande kunskapsöversikt var att undersöka hur olika pedagogiska verktyg används i historieundervisningen. Frågeställningen löd: -Vad säger forskningen och verksamma pedagoger om didaktiska metoder som bygger på drama och estetiska lärprocesser inom historieundervisning? Metoden vi använde för att besvara frågan var textsökning med fokus på vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar. LÄS MER

 5. 5. Estetiska lärprocesser i engelskundervisning 1-3 : ur ett pedagogperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecka Fridenholm; Alicia Lund; [2019]
  Nyckelord :English teaching grade 1 - 3; aesthetics; aesthetic learning; non-aesthetic learning; varied learning; aesthetic forms of expression; Engelskundervisning årskurs 1 - 3; estetik; estetiskt lärande; icke-estetiskt lärande; varierat lärande; estetiska uttrycksformer;

  Sammanfattning : Studien handlar om estetiska lärprocesser i ämnet engelska. Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur pedagoger i årskurs 1 - 3 arbetar med estetiska uttrycksformer i engelskundervisning och hur de kombinerar det med icke-estetiskt lärande. LÄS MER