Sökning: "estetiskt arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden estetiskt arbetssätt.

 1. 1. Skönlitterär läsning som undervisningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Aluko; [2019]
  Nyckelord :bilderböcker; integrerad läsning; karaktärer; läsloggar; läs- och skrivinlärning; poesi; textsamtal; visuell läsning;

  Sammanfattning : Sammandrag På vilka sätt lärare kan arbeta med barns läs- och skrivinlärning är intressant på många sätt, då det dels är ett ämne som är mycket omskrivet i media, dels är av intresse för olika målgrupper i samhället, exempelvis föräldrar, lärare och forskare. Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att ta reda på vad forskning säger om arbete med skönlitteratur i läsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Att bygga framtiden med historien : Dekoration, detaljer och äldre ideal i stadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Daniel Hjorth; [2019]
  Nyckelord :decorative elements; traditional design; Sankt Eriksområdet;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks hur vackra stadsmiljöer kan skapas med estetiskt motiverad utformning och dekorativa element samt hur detta kan göras med äldre ideal. För att få en inblick i hur synen på dessa frågor kan se ut i dagsläget gjordes en kort litteraturstudie där exempel på argument från debatten sammanställdes. LÄS MER

 3. 3. Kan intresse bli kunskap? : Fritidslärares inställning till populärkultur i pedagogisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Jäghagen; [2018]
  Nyckelord :Populärkultur; fritidshem; lärande; kultur; pedagogik.;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete handlar om fritidslärares inställning till populärkultur i pedagogisk praktik. Syftet med arbetet var att delge hur fritidslärare upplever att populärkultur kan användas som ett pedagogiskt redskap för lärande på fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Math-in-Action : Att lära matematik med estetiska lärprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Catarina Jeppsson; Anna Englund Bohm; [2017]
  Nyckelord :matematik; estetiska lärprocesser; estetiska arbetsformer; motorik och skolprestation; musiskt lärande; musik och skolprestationer; aritmetik och tallinje; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur lärande i matematik kan främjas av ett estetiskt inspirerat arbetssätt samtom det finns skillnader i resultat mellan motoriskt starka respektive motoriskt svaga barn. Avsikten var även att undersöka vilka aktiviteter ochlekar som lämpar sig för att träna barns förmåga inom matematikområdet som interventionen byggde på. LÄS MER

 5. 5. Estetiska uttrycksformer för barn i förskolan : En studie om förskollärares tankar om bild, musik och drama

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lina Malmberg; Maria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; estetiskt lärande; estetiska aktiviteter; förskollärare; förskola; sociokulturella perspektivet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån svaren från intervjuerna med förskollärarna få kunskap om deras tankar och definitioner om estetiska uttrycksformer och hur de använder sig utav dessa i förskolans verksamhet. Syftet är även att få en uppfattning om vilken betydelse de estetiska uttrycksformerna som bild, musik och drama har för förskollärarna. LÄS MER