Sökning: "estrangement"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet estrangement.

 1. 1. Worlding Communication: The Foregrounding of Novel Communication Barriers in Literature

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Serra Hughes; [2022]
  Nyckelord :novel communication barriers; Eric Hayot; novum; world literature; estrangement; metadiegetic structures; Jürgen Habermas; Darko Suvin; language; linguistic novelty;

  Sammanfattning : Novel communication barriers, innovative obstacles to mutual understanding that deviate from the norms of the actual world, are a recurring yet understudied presence in aesthetic worlds of all kinds. Some examples of this are Dana’s twentieth-century way of speaking that travels back in time with her in Kindred, or Americans under Japanese occupation struggling to speak through cultural and linguistic barriers in an alternate historical timeline in The Man in the High Castle, or the unique obstructions to communication in the alien encounters of Ursula Le Guin’s The Left Hand of Darkness or Ted Chiang’s “The Story of Your Life. LÄS MER

 2. 2. Föräldraalienation : Barn som tvingas lämna en förälder – En kvalitativ forskningsstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Billevik; Frida Anell; [2022]
  Nyckelord :Parental alienation; estrangement; children; ambivalence; child abuse; Föräldraalienation; berättigat avståndstagande; barn; ambivalens; barnmisshandel;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fenomenet föräldraalienation ur ett professionellt perspektiv. Fokuset är på hur professionella som arbetar med barn och familjer kan se en distinktion mellan konsekvenserna och beteendet hos barn, vid berättigat avståndstagande och föräldraalienation, samt dilemmat som finns i användandet av föräldraalienation. LÄS MER

 3. 3. Värdegrund genom sci-fi : En didaktisk analys av fyra science fiction-noveller med utgångspunkt i gymnasieskolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Fällman; [2021]
  Nyckelord :cognitive estrangement; hermeneutik; kognitiv främmandegöring;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the possibilities of using science fiction short stories when discussing the morals and values prescribed by the Swedish curriculum for upper secondary level. The two main focus points are pinpointing the ways in which the four short stories depict cognitive estrangement, and examining how these elements of cognitive estrangement aid in the use of these stories in the classroom. LÄS MER

 4. 4. Från Potebnja till Barthes - den tidiga formalismens materialisering : Återproblematiseringar av Viktor Šklovskijs metodimmanenta princip

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Margareta Nydahl; [2021]
  Nyckelord :Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; early formalism; cubo-futurism; symbolism; estrangement; sujet; antisubstantialism; reductionism; problematizations; post-modernism; structuralism; energeia; Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; tidig formalism; kubofuturism; symbolism; främmandegöring; sujett; antisubstantialism; reduktionism; problematiseringar; postmodernism; strukturalism; energeia;

  Sammanfattning : In the course of this thesis, decisive problematizations, in the Foucauldian sense, around Viktor Šklovskij’s early Russian Formalism shall be the object of re-problematizations. More precisely, a careful look will be taken at re-problematizations around theoretical aspects regarding Šklovskij’s paradigmatic reductionist model, primarily as it is introduced in his article Art as device (1917), described most notably by Aage Hansen-Löve and Wolf Schmid in Der Russische Formalismus (1978) and Slavische Erzähltheorie (2010), Elemente der Narratologie (2014) as well as Grundthemen der Literaturwissenschaft: Erzählen (2018) respectively. LÄS MER

 5. 5. Miljö och anarki : En ekodidaktisk undersökning av Ursula K. Le Guins roman De obesuttna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linda Pour Mozaffar; [2021]
  Nyckelord :Science fiction; värdegrund; ekokritik; didaktik; kognitiv främmandegöring cognitive estrangement;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Ursula K. Le Guins roman De obesuttna och knyter den till miljöperspektivet i gymnasieskolans värdegrund i syfte att undersöka några didaktiska möjligheter. Metoden som används för undersökningen är närläsning av romanen. LÄS MER