Sökning: "etablering köpcentrum"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden etablering köpcentrum.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Innerstaden och externhandeln. En konflikt eller ett planeringsideal? : En komparativ fallstudie över politiska förhållningssätt till stadsplanering och handeln

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Hall; Simon Sundell; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; externhandel; stadskärna; planeringsideal; governance; konkurrens;

  Sammanfattning : Handeln har haft en betydande roll för stadens uppkomst och utveckling, idag är stadens många funktioner som karaktärisera staden som attraktiv med ett myllrande gatuliv. Men sedan bilens framfart har handelsområden etableras utanför stadens kärna som har möjliggjort en större kundkrets och ett större utbud. LÄS MER

 3. 3. Drivkraft eller konkurrent? – den malmöitiska dagspressens bild av Emporia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sandra Thörner; [2014]
  Nyckelord :dagstidningar; köpcenter; köpcentrum; Externhandel; Emporia; Handel; detaljhandel; morgontidningar; dagspress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett aktuellt ämne nu är Emporia och om Emporias etablering påverkar den övriga handeln i Malmö och kranskommunerna. Emporia är ett köpcentrum som ligger i Hyllie och öppnade i oktober 2012. Både före och efter öppnandet och till idag förknippas Emporia ofta med utarmningen av Malmös centrumhandel. LÄS MER

 4. 4. Kommer centrum att överleva? : En kvantitativ studie till följd av entré Syds kommande etablering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hannah Edenbrink Andersson; Linnea Schönström; [2014]
  Nyckelord :konsumentbeteende; attribut; bakomliggande faktorer; val av inköpsställe;

  Sammanfattning : Den tredje september 2013 vann beslutet om Entré Syd laga kraft och det stod således klart att Ikea med tillhörande köpcentrum kommer att etablera sig på Söderslätts handelsområde. Detta har bidragit till att handlare och politiker i Umeå känner sig oroliga för hur övrig handel kommer att påverkas, där oron för centrumhandeln är framträdande. LÄS MER

 5. 5. Köpcentret Emporia och transporterna: ett exempel på hållbar stadsutveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erik Johansson; [2013]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; hållbar transport; koldioxidutsläpp; klimatpåverkan; externa köpcentra;

  Sammanfattning : Studien behandlar s.k. externa köpcentra och dess miljöeffekter. Fallstudien undersöker effekter av etableringen av köpcentret Emporia i Malmö ur ett transportperspektiv. LÄS MER