Sökning: "etableringsfas"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet etableringsfas.

 1. 1. Marin totalförsvarssamverkan : En fallstudie av Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Forssman; [2021]
  Nyckelord :Totalförsvar; Marin totalförsvarssamverkan; civil-militär samverkan; myndighetssamverkan; civil-militär relation; organisationskultur; Försvarsmakten; Kustbevakningen; Sjöfartsverket;

  Sammanfattning : Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde har lett till förnyat fokus på nationellt försvar med ökade krav på sjöoperativ förmåga i höjd beredskap och krig. Marinteoretisk forskning menar att sjöoperativ förmåga, särskilt i kustnära miljöer, i sin tur kräver en fungerande civil-militär samverkan. LÄS MER

 2. 2. Acceleratorers påverkan på samhällsentreprenörskap : En kvalitativ studie om samhällsentreprenörers process från idé till hållbar verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Jonsson; Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Samhällsentreprenörskap; innovation; accelerator; social innovation;

  Sammanfattning : Kommersiellt entreprenörskap är den vanligaste formen av entreprenörskap, men under de senaste decennierna har samhällsentreprenörskap fått en mer betydande roll (Austin et al., 2006, s. 1). Mycket är ostuderat kring samhällsentreprenörskap, främst gällande processen att starta och utveckla samhällsorienterade företag (Martínez et al. LÄS MER

 3. 3. Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ellinor Järlung; [2019]
  Nyckelord :arbuskulär mykorrhiza; inokulering; AMF; landskapsrestaurering; inokuleringsmetoder;

  Sammanfattning : Landskapsrestaurering handlar bland annat om att återskapa de artrika naturlandskap som en gång funnits. Forskning inom lanskapsrestaurering behövs då många vilda arter försvunnit under det senaste seklet. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledares väg in på arbetsmarknaden - Student guidance counsellors transition to labour market

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Bresche Hellström; Sanna Pitkänen; [2017]
  Nyckelord :Network; Strategies; Labour market; Student guidance counsellor; First job;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad för studie- och yrkesvägledare kan ses som god och därför ville vi undersöka hur nyexaminerade studie- och yrkesvägledare upplever sin etableringsfas. Vi hade en förförståelse om att nätverk, arbetsmiljö, lön och geografi skulle kunna vara betydelsefulla faktorer i sammanhanget. LÄS MER

 5. 5. Skonsam markberedning för virkesproduktion och andra ekosystemtjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Axel Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Markstörning; humus; beståndsutveckling; harv; Huminmix;

  Sammanfattning : I svenskt skogsbruk markbereds maskinellt ca 140 000 hektar årligen i avsikt att åstadkomma en gynnsam etablering för frön eller plantor. Markberedning är i idag i fokus då markpåverkan ofta blir större än vad det behöver vara för att skapa bra etableringsmöjligheter. LÄS MER