Sökning: "etableringsformer"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet etableringsformer.

 1. 1. Konsten att internationaliseras : En studie om små företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Axelsson; Jennifer Carlsson; Alexandra Pfeiffer; [2016]
  Nyckelord :Internationalisering; Små företag; Barriärer; Nätverk; Etableringsstrategier; Holländska marknaden;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie att ge små företag en ökad förståelse för hur de kan internationalisera sig på den holländska marknaden. För att besvara detta användes dessa frågeställningar: Vilka möjligheter och utmaningar finns för företag med att internationalisera sig? Vilka möjliga etableringsformer är passande? Hur kan etableringsbarriärer påverka företags internationaliseringsprocess på den utländska marknaden? Hur kan ett kontaktnätverk införskaffas och utnyttjas vid ett företags internationaliseringsprocess? Studien är uppbyggd på en kvalitativ forskningsmetod där både primär- och sekundärdata har använts. LÄS MER

 2. 2. En nordisk slutkundsmarknad för el : Internationalisering av svenska elhandelsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Marklund; [2014]
  Nyckelord :Internationalisering; nordisk slutkundsmarknad; elhandel; elhandelsbolag;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör den kommande nordiska slutkundsmarknaden för elektricitet med utgångspunkt i de större svenska elhandelsbolagen. Syftet är att undersöka vilka drivkrafter som finns bakom denna marknad, hur de svenska elhandelsbolagen förbereder sig samt hur en nordisk slutkundsmarknad kan påverka deras internationaliseringsprocess. LÄS MER

 3. 3. Svenska miljöteknikföretag i Kina : En studie om företags internationalisering på avlägsna marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Thérése Carlbrant; Stephanie Ellfors; [2012]
  Nyckelord :miljöteknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Marknadsföring, 2012. Författare: Therése Carlbrant, Stephanie Ellfors Handledare: Anders Pehrsson Titel: Svenska miljöteknikföretag i Kina Bakgrund: Det satsas just nu mycket resurser på svensk miljöteknik eftersom dagens klimatomställningar är en stor utmaning och är en utav Regeringens prioriterade områden. LÄS MER

 4. 4. Bolagsverkets krav vid registrering av filial : En studie om huruvida Bolagsverkets krav på behörighetshandlingar vid registrering av filial är att anse som otillåten diskriminering enligt EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Madeleine Bola; [2012]
  Nyckelord :filialer; registreringsbevis; Bolagsverket;

  Sammanfattning : En av de centrala friheterna som erbjuds till medborgare och företag inom EU är fri rörlighet för personer, i vilken etableringsfriheten inbegrips. Denna rätt till fri etablering finns stadgad i fördraget om europeiska unionens funktionssätt. LÄS MER

 5. 5. Den lille Krigaren : - En studie om hur svenska SMF kan etablera sig på välutvecklade marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Adler; Love Saltin; [2012]
  Nyckelord :Globalisering; Internationalisering; Resursbaserat synsätt; Etableringsstrategier; Internationellt entreprenörskap; Välutvecklad marknad; Barriärer; SMF;

  Sammanfattning : I denna rapport har vi valt att undersöka hur svenska SMF har gått tillväga för att lyckas etablera sig på en mogen och välutvecklad marknad. Genom att analysera det resursbaserade synsättet samt vilken etableringsform företag har använt sig av vid expansion så har vi haft som syfte att beskriva vilka specifika resurser samt vilken etableringsform som har varit viktigast för företagen när de har tagit beslutet om en expansion. LÄS MER