Sökning: "etableringshinder"

Visar resultat 21 - 25 av 30 uppsatser innehållade ordet etableringshinder.

 1. 21. Etableringshinder på övergångsekonomiska marknader : -

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Vucins; Martin Borgquist; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras etableringshinder företag kan mötas av när de söker expandera till en övergångsmarknad. Dessa etableringshinder härrör allt som oftast från den speciella institutionella strukturen på den nya marknaden. LÄS MER

 2. 22. Utländska investeringar i Bosnien och Hercegovina : Hinder och möjligheter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Adi Rupic; Tobias Ingjald; Mahir Hamushi; [2008]
  Nyckelord :Bosnien och Hercegovina; Bosnien; BiH; investeringar; direktinvesteringar; FDI; internationalisering; etableringsmöjligheter; etableringshinder; potentiell marknad;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de möjligheter och problem som kan uppstå vid etablering av företag i Bosnien och Hercegovina. Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie med intervjuer på fyra personer som etablerat sig på den bosniska marknaden presentera deras upplevelser kring etableringsprocessen och kring den bosniska mikro- och makromiljön, att genom en empirisk studie med intervjuer, seminarier samt vetenskapliga artiklar och rapporter beskriva vilka hinder och möjligheter som finns vid etablering på den bosniska marknaden och att genom en analys av det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen skapa en ökad förståelse för den bosniska marknaden om vilka problem och möjligheter som finns. LÄS MER

 3. 23. En kvalitativ studie om förnyelsebar energis konkurrensfördelar i en bransch

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Elisabeth Hallberg; [2007]
  Nyckelord :Porter´s konkurrensanalys; Pellets; Energi; Förnyelsebar Energi; Marknadsstrategi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle råder det en stor konkurrens bland alla branscher och företag, men vad är det egentligen som påverkar konkurrensfördelarna för ett företag eller en produkt. Eftersom energi är en viktig komponent i människors liv och vi har blivit mer miljömedvetna så har också intresset för förnyelsebar energi ökat så tyckte jag det var ett intressant ämne att studera. LÄS MER

 4. 24. Etableringshinder på den ryska respektive tyska marknaden : En fallstudie av Ikea

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lotta Forsman; Matilda Albrecht; [2007]
  Nyckelord :Russia; Germany; Trade barriers; Cultural differences; Ikea; Ikea; Ryssland; Tyskland; Handelshinder; Kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och inhämta information om den ryska och den tyska marknaden, både vad gäller lagar och restriktioner samt kulturskillnader, för att på så sätt få fram information som kan vara till nytta för svenska företag som funderar på att etablera sig på någon av dessa marknader.Metod: Studien är kvalitativ och resultat har erhållits genom en fallstudie av Ikea och de problem företaget upplevde vid etableringen i Ryssland och Tyskland. LÄS MER

 5. 25. Osäkerhetshantering i etableringsprocessen : Svenska detaljhandelsföretag i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marina Davidsson; Stina Lundkvist; [2007]
  Nyckelord :Osäkerhetshantering; etableringsprocess; internationalisering; nätverk relationer; kulturavstånd;

  Sammanfattning : Globaliseringen har bidragit till svenska företags etablering på utländska marknader och en etablering kan ibland vara en riskfylld process där företagen möter diverse svårigheter som kan bero på hinder i form av nya förutsättningar och regelverk som företag inte är vana vid från hemmamarknaden. Det här har lett till frågeställningen om hur detaljhandelsföretag hanterat den osäkerhet som uppkommer i samband med en utlandsetablering. LÄS MER