Sökning: "ethical dilemma"

Visar resultat 11 - 15 av 104 uppsatser innehållade orden ethical dilemma.

 1. 11. Sjuksköterskans upplevelse vid crowding på akutmottagningar : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Lindblom; Elin Nestorson; [2018]
  Nyckelord :Crowding; Akutsjukvård; Sjuksköterskor; Upplevelse; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En akutmottagning är en organisation uppbyggd för att ta hand om den akut sjuka patienten, vårda, stabilisera dennes tillstånd, behandla och bedriva kvalitativ vård i det akuta skedet. En trend ses världen över med ett ökat patientinflöde till våra akutmottagningar, vilket ställer högre krav på organisationen. LÄS MER

 2. 12. Etikens utmaningar - moraliska dilemman i undervisningen : En intervjustudie om lärares resonemang vid bedömning av moraliska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Annerhult Daniella; [2018]
  Nyckelord :Teacher; Assessment; Moral Dilemmas; Ethics; Religious Instructions; Lärare; Bedömning; Moraliska dilemman; Etik; Religionskunskap;

  Sammanfattning : I denna studie uppmärksammas lärares resonemang om bedömning i etik med fokus på moraliska dilemman. Studiens empiriska data består av fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar som So-lärare i skolåren 4-6. Resultatet från analysen presenteras utifrån tre olika delar. LÄS MER

 3. 13. Användning av trygghetskameror för nattstillsyn inom äldreomsorg : en kvalitativ studie om biståndshandläggares etiska dilemman

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lira Khamitova; [2018]
  Nyckelord :Trygghetskamera; äldreomsorg; handläggare; etiska dilemma;

  Sammanfattning : Det moderna svenska välfärdssystemet har stora utmaningar med en åldrande befolkning som kräver mer resurser för att de äldre ska kunna leva ett värdigt liv.  En lösning för att kunna erbjuda alla den hjälp och stöd som behövs är ny teknologi. LÄS MER

 4. 14. Barn som utpekas som syndabockar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Aneta Gwiazdowska; [2018]
  Nyckelord :norms; discourses; duty ethics; virtues; Aristotle; normer; diskurser; pliktetik; dygdetik; Aristoteles;

  Sammanfattning : Syftet med den här essän är att undersöka vilka normer och diskurser som råder på min förskola och vidare hur de bidrar till att skapa olika konstruktioner av barn utifrån ett diskursperspektiv. Sedermera vill jag undersöka orsaker till mina egna och mina kollegors handlingsmönster samt vilka handlingsmöjligheter som finns i de uppkomna situationerna utifrån ett pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 15. Brödrester till bioetanol och djurfoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eh Hser Nay Theimya; [2018]
  Nyckelord :Bioethanol; liquefication; fermentation; animal feed; Bioetanol; förvätskning; fermentering; djurfoder;

  Sammanfattning : Idag produceras bioetanol från grödor som sockerrör, majs, vete osv. Det är ett etiskt dilemma att använda potentiell mat för produktion av bränsle när det samtidigt som det råder matbrist i många länder. En bättre lösning är att använda restprodukter istället. I projektet utnyttjades restprodukter som bröd. LÄS MER