Sökning: "ethical dilemmas"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden ethical dilemmas.

 1. 1. Artificial Intelligence and Machine Learning usage in credit risk management - A study from the Swedish financial services industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aila Emma Mesihovic; Henrik Nordström; [2021-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Credit risk management is a fundamental process established in almost every financial institution. There are various tools and methods that financial institutions can use in order to mitigate risks among their loan takers. LÄS MER

 2. 2. Vård av personer med demenssjukdom på sjukhus : En litteraturöversikt om vårdpersonals upplevelser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ellen Hansen; Lisa Jansohn; Gabriel Korodi; [2021]
  Nyckelord :Dementia; ethical dilemmas; experiences; hospital; nursing staff; person-centered care; Demenssjukdom; etiska dilemman; personcentrerad vård; sjukhus; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Varje år insjuknar omkring 10 miljoner personer i världen i en demenssjukdom. Dessa personer behöver ibland vårdas på sjukhus på grund av olika akuta försämringar. Sjuksköterskor behöver arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna tillgodose alla de behov en person med demenssjukdom har. LÄS MER

 3. 3. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 4. 4. Religionsundervisning, etik och populärkultur. : En kvalitativ studie om J.R.R. Tolkiens The Fellowship of the Ring och dess didaktiska potential i religionskunskapsundervisningen på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Andersson; [2021]
  Nyckelord :Didactic potential; Normative ethics; Ethical dilemmas; Denotology; Teleology; Religious studies; J.R.R. Tolkien; The Fellowship of the Ring;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to evaluate the didactic potential, and applicability of fiction in religious education. The subject I wanted to examine was J.R.R. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av arbetet inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Marcus Bagander; Amir Zilic; [2021]
  Nyckelord :social work; social service officer; elderly care; difficulties; street-level bureaucracy; socialt arbete; biståndshandläggare; äldreomsorg; svårigheter; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att utveckla förståelse och kunskap om biståndshandläggares agerande inom äldreomsorgen. Studien avser att belysa och fördjupa förståelsen för dilemman och svårigheter som kan uppstå i handläggningsprocessen samt hur dessa kan hanteras. LÄS MER