Sökning: "ethics in care"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden ethics in care.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. Women’s experiences of giving birth in healthcare facilities in India - a systematic literature review

  Magister-uppsats,

  Författare :Júlía Dögg Haraldsdóttir; Åsa Tröseid; [2022-01-27]
  Nyckelord :childbirth; India; experience; healthcare facilities;

  Sammanfattning : Background: Although nearly 80 % of pregnant women in India give birth in healthcare facilities in India, the maternal mortality rate remains unacceptably high. A positive and safe birth experience is very important for pregnant women and an important factor for choosing to give birth in healthcare facilities. LÄS MER

 3. 3. Intelligenta beslutstöd och psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om etiska utmaningar med Artificiell Intelligens som beslutstöd inom sjukvården för psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amanda Eriksson; Daniel Blücher; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Mental Health; Decision Support Systems; Intelligent Decisions Support Systems; Ethics; Artificiell Intelligens; Psykisk Ohälsa; Beslutstöd; Intelligenta Beslutstöd; Etik;

  Sammanfattning : Sjukvården visar intresse för användning av Artificiell Intelligens (AI) och inom behandling för psykisk ohälsa finns behov för stöd. Intelligenta beslutsstöd kan bidra till minskad belastning för vårdpersonal och bättre behandling för patienter, men sjukvårdens känsliga natur och de konsekvenser som kan uppstå vid försummelse medför etiska utmaningar. LÄS MER

 4. 4. ”Det ska inte vara trevligt att vara inlagd i psykiatrin” : Före detta patienters upplevelser av informellt tvång och dess påverkan på vårdrelationen

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Stephanie Stråby; [2022]
  Nyckelord :Care relationship; Informal Coercion; Patient experience; Power; Psychiatric inpatient; therapeutic relationship; Informellt tvång; Makt; Patientens upplevelse; Psykiatrisk heldygnsvård; Terapeutisk relation; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskan behöver ta hänsyn till olika aspekter i sitt värv, alltifrån Sveriges lagar till rådande normer på avdelningen. Informellt tvång som enligt tidigare forskning är ett kulturellt fenomen i psykiatri då personal med påtryckningar försöker få patienten att följa vårdarnas upplägg - inte sällan mot sin vilja. LÄS MER

 5. 5. Redovisningsekonomens praktik och dess inverkan på etisk redovisning : En kvalitativ studie om vilka bakomliggande faktorer som har en inverkan på hur redovisningsekonomer upprättar redovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patricia Khalaf; Yassir Abdi; [2022]
  Nyckelord :Accounting; ethics; ethical accounting; institutional theory; Redovisning; etik; etisk redovisning; institutionell teori;

  Sammanfattning : Den etiska redovisningen går även mot en negativ trend, där anmälningar i samband med oetisk redovisning ökat markant de senaste åren. En redovisningsekonom har i uppgift att ta hand om bokföringen samt upprätta redovisningen. Redovisningsekonomer har ansvaret att kontrollera samt redovisa ett företags finansiella situation. LÄS MER