Sökning: "etik i psykiatri"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden etik i psykiatri.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman inom psykiatrin

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michaela Hansen; [2013]
  Nyckelord :ethics; moral dilemma; psychiatry; nurse; etik; etiskt dilemma; psykiatri; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för studien var att sjuksköterskor inom psykiatrin är en yrkesgrupp som konfronteras med olika etiska dilemman inom vardagen. Det undersöktes sjuksköterskornas upplevda etiska dilemman inom deras verksamhetsområde som var psykiatrisk sluten- och öppenvård samt kommunal psykiatri för att få djupare förståelse om vad de som erfarna psykiatrisjuksköterskor ansåg som generella etiska dilemman och vilka tankar de hade kring potentiella lösningar. LÄS MER

 2. 2. Bedömningarna som motiverade psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Christina Heidgren; [2012]
  Nyckelord :Psychiatry; Forced treatment; Adolescents; Ethics; Considerations.; Psykiatri; Tvångsvård; Ungdomar; Etik; Överväganden;

  Sammanfattning : Avsikten med denna uppsats var att granska hur bedömningen av psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar i Sverige, motiverades under året 2002-07-01 - 2003-06-30. Genom en kvalitativ ansats har en textinnehållsanalys av journaler genomförts, i syftet att bidra till att ge en överblickbar beskrivning av materialet. LÄS MER

 3. 3. Individens autonomi i svensk psykiatri - Om gråzonerna kring elbehandling i psykiatrisk vård

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sofia Wittmann; [2012]
  Nyckelord :Tvångsvård; human rights; Psykiatrisk etik; mänskliga rättigheter; Autonomi; Självbestämmanderätt; Bieffekter; Electric Convulsive Therapy; ECT; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay focuses on the controversial method Electric convulsive therapy within Swedish psychiatry and involves the complex of problems around informed consent, custodial care and human autonomy. It also questions the different perspectives on side effects, and what they really mean for patients everyday life. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrikers uppfattningar om etiska värderingar - finns ett behov av en gemensam värdegrund? :  

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Aretakis; Hellmer Elisabeth; [2011]
  Nyckelord :psychiatry; values; ethics; psychiatrists; psykiatri; värdegrund; etik; psykiatriker;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur psykiatriker uppfattar de etiska värderingar som ligger till grund för deras dagliga arbete och ifall det finns situationer då dessa etiska värderingar kommer i konflikt med det praktiska agerandet. Studiens syfte var även att undersöka om psykiatrikerna anser att det finns ett behov av en gemensam värdegrund för psykiatrin. LÄS MER

 5. 5. Hur beaktar sjuksköterskan patientens integritet i den slutna psykiatriska vården

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Monika Elisabeth Ahlberg; [2011]
  Nyckelord :Integrity; psychiatry; psychiatric patient; psychiatric nurse; ethics; integritet; psykiatri; patient; psykiatrisjuksköterska; etik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER