Sökning: "etik inom omsorgen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden etik inom omsorgen.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. Etik : etikprojektet i den kommunala omsorgen i Rimbo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Eva Seilitz; [2000]
  Nyckelord :etik; verksamhetsutveckling; Rimbo; omsorg; fenomenografi; ledarskap; människosyn; Rimboandan; demokrati; humanism;

  Sammanfattning : Om man ser Rimboprojektet i ett samhällsperspektiv kan man säga att det har fler tankeväckande insikter att förmedla: 1) etikprojektet har inneburit en förändring mot en större etisk medvetenhet i gruppen som helhet, och mot en större uppmärksamhet på etikfrågorna i hela omsorgsförvaltningen 2) utbildningsprocessen har bidragit till ett gemensamt språk om begreppet etik relaterat till yrkesidentiteten 3) behovet av nya samarbetsformer och ett mera effektivt sätt att ta vara på de resurser som finns inom organisationen har påvisats inom omsorgsförvaltningen Slutsats Utbildningsinsatsen har skapat ett gynnsamt läge för att fortsätta att arbeta med etikfrågorna i förvaltningen för att tydligt formulera de värderingar som ska vara gemensamma för alla medarbetare. Man har lagt en gedigen grund för att bygga en framtid utifrån en gemensam målsättning där alla får delta på lika villkor. LÄS MER