Sökning: "etik och människans livsvillkor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden etik och människans livsvillkor.

  1. 1. Förhoppningar och hotbilder : En diskursanalys av Dagens Nyheters framställning av den genförändrade maten år 2000-2004

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Elin Mlakar; [2004]
    Nyckelord :Interdisciplinary studies; Genteknik; genförändrad mat; massmedia; Dagens Nyheter; diskursanalys; TVÄRVETENSKAP;

    Sammanfattning : Sedan andra världskriget har en rad tekniker utvecklats som drastiskt förändrat såväl människors omvärld och livsvillkor som det offentliga samtalet. Gentekniken utgör ett belysande exempel, inte minst genom tillämpningen inom livsmedelsproduktionen. LÄS MER