Sökning: "etik och moral i organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden etik och moral i organisationer.

 1. 1. Influencers -de nya opinionsledarna på den politiska arenan : En kvalitativ studie om hur kommersiella influencers trovärdighet uppfattas av deras följare när de kommunicerar opinionsbildande budskap

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Edit Linder; Felicia Bakir; [2018]
  Nyckelord :Influencers; sociala medier; opinionsbildning; trovärdighet; politik; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. LÄS MER

 2. 2. En brännhet nyhet : En kvalitativ studie om uppkomsten av krisen i och med H&M:s textilbränning 2017

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Agnes Norberg; [2018]
  Nyckelord :H M; Uppdrag granskning; kris; issues; CSR; Issues management; Nextopia; förväntningssamhället; hållbar kommunikation; agenda setting; hållbara företag;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka den kris som uppstod kring H&M:s textilförbränning 2017 genom att analysera medierapporteringen samt en intervju ur Uppdrag granskning. Uppsatsens problemställningar har undersökt hur denna kris uppkom samt vilka faktorer som låg till grund för denna. LÄS MER

 3. 3. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklares etiska beslutsfattande : En studie om fastighetsmäklares kognitiva moraliska utveckling (CMD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Andgrim; Jenny Nordstrand; [2016]
  Nyckelord :CMD; real estate agent; ethical decision making; moral judgment; CMD; fastighetsmäklare; etiskt beslutsfattande; moraliskt omdöme;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en replikering av en studie utformad av Tesfom och Birch (2011) och har med stöd av deras studie tillämpat liknande metodval. Vi har använt oss av ett deduktivt synsätt och har utifrån den teoretiska referensramen undersökt våra forskningsfrågor i en kvantitativ studie. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar anställdas etiska förhållningssätt?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anne-Jet Polder; Merima Kvrgic; [2014]
  Nyckelord :Etik; Etiskt agerande; Etiskt förhållningssätt; Egoism; Utilitarism; Plikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anställda i organisationer möter dagligen etiska dilemman som de måste ta hänsyn till, därmed krävs det att individen tar ställning till vad som är etiskt och oetiskt i varierande situationer. Denna studie undersöker etiskt förhållningssätt, vilket berör människors moraliska attityder om vad som anses vara rätt och fel. LÄS MER