Sökning: "etik och moral i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden etik och moral i samhället.

 1. 1. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 2. 2. Hållbart företagande - moralisk eller rättslig skyldighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Erixon; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; företagsekonomi; nationalekonomi; Vinstsyfte; Aktiebolag; Aktieägare; 3 kap. 3 § ABL; Hållbart företagande; CSR; Moral; Etik; Miljö; Friedman; Sjåfjell; Sociala kontraktet; Carrolls pyramid; Aktieägarmodellen; Intressentmodellen; Företags ansvar; Uppföljningssystem; Reglering av vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart företagande kan anses förenligt med gällande rätt. Vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER

 3. 3. Lugn och glá, inga andra känslor ha - Textanalys av de Tio små kompisböckerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Hermansson; Malin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Etik och moral; Hierarkiska värdekategorier; Läromedel; Omsorgsetiskt perspektiv; Textanalys; Tio små kompisböcker; Värdegrundsarbetet; Värden;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som framställs vara av betydelse i värdegrundsarbetet utifrån bokserien Tio små kompisböcker. Våra teoretiska resurser valdes utifrån vårt syfte för att synliggöra om och vilka värden som rangordnas högre än andra. LÄS MER

 4. 4. Dilemman och beslutsfattande inom den finansiella tjänstebranschen : En studie ur ett rådgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Bergdahl; Julia Hellström Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiella rådgivare är en yrkesgrupp som fyller en viktig roll i samhället. Samtidigt får de ofta utstå mycket kritik från olika aktörer i samhället vilket skadat allmänhetens förtroende för dem. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser som leder till utmattningssyndrom hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Kullgraf; Sebastian Lund; [2016-06-03]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Stress; Upplevelser; Sjuksköterskor; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO har stress blivit en "världsomspännande epidemi" och stressrelaterade symptom ökar världen över. Inom vårdyrken så har antalet sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa ökat kraftigt i samband med offentliga nedskärningar sedan 1990-talet. LÄS MER