Sökning: "etik och moral religion självmord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden etik och moral religion självmord.

  1. 1. Eutanasi - En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder till eutanasi

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Masuomeh Mazandarani; [2005]
    Nyckelord :assisterat självmord; dödshjälp; etik; eutanasi; moral; palliativ vård; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Ett känsligt ämne som diskuteras inom det svenska samhället, sjukvården och världen runt. Många attityder, upplevelser, kulturer och religioner ligger inom ämnet. Syftet med denna studie är att belysa etiska och moraliska överväganden, attityder och upplevelser hos sjuksköterskor inom sjukvården. Metoden är litteraturstudie. LÄS MER