Sökning: "etik relation"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden etik relation.

 1. 1. Etik i specialpedagogers praktik. 22 specialpedagogers erfarenheter av och reflektioner kring etiska konflikter och dilemman i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hanna Karlgren; [2023-11-08]
  Nyckelord :etiska konflikter och dilemman; professionsteori; etiska principer; yrkesetik; moralisk stress;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden som ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken, för att såväl beakta behovet av en explicitgjord yrkesetik liksom undersöka fenomenet moralisk stress i relation till yrkesrollens funktion och uppdrag. Syftet preciseras genom följande forskningsfrågor: Vilka etiska konflikter och dilemman möter specialpedagoger i den dagliga praktiken? Vilka etiska principer ställs mot varandra? Vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken? Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är etisk teori samt professionsteori och för studien relevanta begrepp inom detta forskningsfält; jurisdiktion, auktorisation och autonomisering. LÄS MER

 2. 2. Ett etiskt perspektiv på revisorns arbetsuppgifter: En kvalitativ studie om hur revisorer reflekterar kring etiska aspekter till följd av implementeringen av artificiell intelligens inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Berggren; Nadja Bollström; [2023-08-18]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; revision; etik; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I slutet på 2017 uppmärksammades att kvaliteten på revisionen hade försämrats och att de fyra stora revisionsbyråerna inte längre nådde upp till de standarder som fanns. Användningen av AI inom revisionsbranschen blev därmed en viktig faktor för att öka kvaliteten, och samtidigt öka effektiviteten. LÄS MER

 3. 3. Artificial Intelligence-driven web development and agile project management using OpenAI API and GPT technology : A detailed report on technical integration and implementation of GPT models in CMS with API and agile web development for quality user-centered AI chat service experience

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Damjan Tosic; [2023]
  Nyckelord :ChatGPT; OpenAI API; WordPress; artificial intelligence; web development; user interface; chat service; agile project management; prompt engineering;

  Sammanfattning : This graduation report explores the integration of Artificial Intelligence (AI) tools, specifically OpenAI's Generative Pre-trained Transformer (GPT) technology, into web development processes using WordPress (WP) for developing a AI-driven chat service. The focus of the project is on ImagineX AB, a private company that offers the educational service ChatGPT Utbildning aimed at teaching professionals to effectively utilize ChatGPT. LÄS MER

 4. 4. Etik inom influencer marketing ur ett konsumentperspektiv : En kvantitativ studie bland sociala medier-användare i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Carl-Ludwig Grafoson; Nina Törnblom; [2023]
  Nyckelord :etik; sociala medier; influencer marketing; influencers; marknadsföring; konsumentbeteende; följare;

  Sammanfattning : Titel: Etik inom influencer marketing ur ett konsumentperspektiv - En kvantitativ studie  bland sociala medier-användare i Sverige.  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Carl-Ludwig Grafoson och Nina Törnblom  Handledare: Blanca Astrid Moreno  Datum: 2023 – Juni  Syfte: Studiens syfte är att kartlägga hur vuxna användare av sociala medier i Sverige förhåller sig till olika aspekter av etik inom influencer marketing. LÄS MER

 5. 5. Uppförandekod och ansvarstagande i svensk banksektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Medelberg; Lisa Tuvesson; [2023]
  Nyckelord :Ethics; code of conduct; accountability; formal management; informal management; Etik; uppförandekod; ansvarstagande; formell styrning; informell styrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ansvarstagande för att följa organisationers uppförandekod skapas bland medarbetarna i organisationen. Metod: Studien är kvalitativ med abduktiv ansats och består av en förstudie och åtta semi-strukturerade intervjuer med medarbetare på en svensk bank. LÄS MER